Verkeersveiligheidsfonds: budget voor efficiëntere inning verkeersboetes blijft dalen

9.736.127 euro. Dat bedrag ontvangen de controlediensten voor verkeersveiligheid die afhangen van de FOD Binnenlandse Zaken uit het Verkeersveiligheidsfonds. Het gaat om de voorafname voor het jaar 2011. Het geld is bestemd voor de financiering van politieprojecten om verkeersinbreuken beter vast te stellen en boetes sneller te innen. Daarnaast dient de afname ook voor de gemeenschappelijke aankoop van gestandaardiseerd verkeerstechnisch materiaal.

De dalende trend in de budgetverdeling van de voorbije jaren zet zich daarmee verder. In 2010 ontvingen de controlediensten nog ruim 200.000 euro meer. Twee jaar daarvoor, in 2008, bedroeg de voorafname uit het fonds nog 15.881.650 euro.

Naast de voorafname voor de controlediensten binnen de FOD BiZa reserveert de regering ook een deel van de inkomsten uit het fonds voor de controlediensten binnen de FOD Mobiliteit (voor de opvolging verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten en aankoop materiaal verkeersveiligheidsbeleid federale politie), de FOD Financiën (voor aankoop materiaal verkeersveiligheidsbeleid federale politie) en de FOD Justitie (voor uitvoeren van gerechtelijke alternatieve straffen).

Tot slot krijgen de federale en lokale politie een deel van de inkomsten van het fonds. In 2011 ontvingen ze in totaal 93.481.944 euro. De bedragen werden op 6 december 2011 gepubliceerd in het Staatsblad. De verdeling voor 2012 is nog niet in het Staatsblad verschenen.

Het KB van 11 oktober 2012 treedt in werking op 3 november 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 11 oktober 2012 betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie, BS 24 oktober 2012 (ed.2).

Zie ook
Ministerieel besluit van 28 november 2011 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2011, BS 6 december 2012 (ed.1).
Koninklijk besluit van 15 november 2010 betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie, BS 6 december 2010.
Koninklijk besluit van 10 december 2009 betreffende de voorafname op het Verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie, BS 6 januari 2010.
Wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid, BS 21 december 2005.