Gezinslast: herwaardering minimuminvaliditeitsuitkering wordt buiten inkomen gelaten

Om - in het kader van de invaliditeitsuitkering - te kunnen spreken van een werknemer met gezinslast, mag het inkomen van de personen met wie hij samenwoont een bepaald grensbedrag niet overschrijden. Bij de berekening van dat inkomen wordt voortaan geen rekening gehouden met de op 1 september 2011 doorgevoerde herwaardering van het minimumdagbedrag van de invaliditeitskering. Met de rest van de invaliditeitsuitkering wel.

Gezinslast

Het bedrag van de invaliditeitsuitkering hangt onder meer af van de gezinstoestand van de betrokken werknemer. Men onderscheidt drie gezinsvormen:

een werknemer met gezinslast;

een samenwonende; en

een alleenstaande.

Men kan pas spreken van een werknemer met gezinslast wanneer het inkomen van de persoon ten laste (echtgenoot, feitelijke partner, kind en bloed- of aanverwanten tot de derde graad) een bepaalde grens niet overschrijdt. Die ligt op dit moment vast op 914,67 euro per maand (geïndexeerd). Om het inkomen van die samenwonende te berekenen wordt in principe rekening gehouden met zijn invaliditeitsuitkering. Maar voortaan is hier wel een beperking op.

Minimumuitkering

Op 1 september 2011 is het minimumdagbedrag van de invaliditeitsuitkering van een regelmatige werknemer die samenwonend is, geherwaardeerd met 2 pct. Het niet-geïndexeerde basisbedrag kwam hierdoor voor een samenwonende op 27,7287 euro (i.p.v. 27,1850 euro). Tegen de huidige index is dat 35,87 euro.

Het nieuwe besluit bepaalt nu dat die herwaardering van de minimumuitkering op 1 september 2011 niet wordt meegeteld bij het inkomen. Er wordt m.a.w. alleen rekening gehouden met het minimumbedrag van 27,1850 euro per dag. Dat moet uiteraard wel geïndexeerd worden.

Met die beperking wil men voorkomen dat de stijging met 2% van het dagbedrag van de minimuminvaliditeitsuitkering een negatieve invloed heeft op de toekenning van de hoedanigheid van ?werknemer met gezinslast'. Door de stijging kan de samenwonende persoon met een minimumuitkering boven de inkomensgrens komen. Gevolg is dat de werknemer met gezinslast op dat moment dit statuut verliest. Met alle negatieve gevolgen van dien voor het bedrag van zijn eigen invaliditeitsuitkering.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 15 oktober 2012 treedt retroactief in werking op 1 september 2011.

Bron: Koninklijk besluit van 15 oktober 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 24 oktober 2012.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, art. 225