Soepeler jobbegeleiding via overeenkomsten met OCMW's

De regels voor het afsluiten van partnerschapsovereenkomsten over individuele jobbegeleiding worden versoepeld. De regionale diensten voor arbeidsbemiddeling en de ?erkende partners' kunnen die overeenkomsten nog steeds afsluiten met het OCMW. Maar de partners moeten niet langer erkend worden door de diensten voor arbeidsbemiddeling. De OCMW's nemen die taak op zich. Ze mogen voortaan ook meer dan 50% van de begeleiding zelf uitvoeren.

Maatschappelijke integratie

Iedereen heeft recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van een tewerkstelling en/of een leefloon. Wie jonger is dan 25 jaar kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden een leefloon krijgen. Bijvoorbeeld omwille van gezondheidsproblemen. Vanaf 25 jaar is er geen principiële voorrang meer tussen de prestaties.

Bij een maatschappelijke integratie door tewerkstelling kan het OCMW een werkgever zoeken of zelf optreden als werkgever. Eventueel zal de overheid een loonsubsidie toekennen aan de werkgever. Het recht op maatschappelijke integratie door tewerkstelling eindigt wanneer de betrokkene recht heeft op een sociale uitkering die minstens even hoog is als het leefloon.

Erkende partners

De tewerkstellingsplicht voor OCMW's is een inspanningsverbintenis. Ze moeten binnen de 3 maanden alle mogelijke inspanningen leveren om de professionele inschakeling te bevorderen.

Om dit mogelijk te maken, kunnen OCMW's partnerschapsovereenkomsten afsluiten met de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling op gewestelijk niveau, of met de daartoe erkende instanties. Het KB van 23 september 2004 die de basis gelegd heeft voor deze manier van werken, heeft het over ?erkende partners' die instaan voor de begeleiding van de gerechtigden.

Op dit moment worden die ?erkende partners' door de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling erkend. Maar een wijzigings-KB van 8 oktober 2012 zorgt ervoor dat het OCMW die partners voortaan zelf kan erkennen. Ze leiden de kandidaten naar een tewerkstelling in een onderneming volgens een methodologie die voortaan door het OCMW zelf wordt goedgekeurd. Voordien was die taak ook in handen van de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling.

Deze aanpassing vertaalt het regeerakkoord van 1 december 2011. Die tekst bepaalt dat de regels versoepeld zullen worden ?om partnerschappen tussen de OCMW's, de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten en een derde partij aan te moedigen'.

Financiële tussenkomst

Bedoeling is om leefloners een integrale begeleiding naar werk aan te bieden. Daarom hebben de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling (of de erkende partners) die een individuele partnerschapsovereenkomst met het OCMW afsluiten, recht op een financiële tussenkomst van het OCMW per gerechtigde.

Ze krijgen 250 of 500 euro, telkens ze met een OCMW een partnerschapsovereenkomst afsluiten waarin ze zich ertoe verbinden om een individueel begeleidingsplan op te stellen voor een gerechtigde. Dit is ?een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële hulp'.

Individueel begeleidingsplan

De begeleiding gebeurt op maat. Zo'n ?individueel begeleidingsplan' doet een beroep op de methode van de jobcoaching of het actief zoeken naar werk. Het omvat onder andere een sollicitatietraining en het opmaken van een socio-professionele balans.

De individuele begeleiding kan 50 of 100 uren opvolging inhouden. Vandaar dat de financiële tussenkomst kan verschillen: 250 euro voor een kort begeleidingstraject en 500 euro voor het lange traject. De financiële tussenkomst bedraagt altijd 500 euro als de werkzoekende dankzij de begeleiding effectief werk gevonden heeft.

Ook hier worden de regels versoepeld. De OCMW's kunnen voortaan zelf een grotere rol vervullen bij de uitwerking van de begeleidingsplannen. Het nieuwe KB van 8 oktober 2012 bepaalt namelijk dat de modules van 50 of 100 uren opvolging voortaan te verrichten zijn ?door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, door de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling of de erkende partner(s)'. De tussenkomst van het OCMW wordt uitdrukkelijk vermeld.

Tot slot wordt de 50%-grens afgeschaft. Wanneer het OCMW betrokken is bij de uitvoering van een individueel begeleidingsplan, kan het op dit moment voor hoogstens 50% van het in de individuele begeleidingsmodule voorziene aantal uren instaan. Die beperking wordt opgeheven. Ook deze versoepeling zorgt ervoor dat de OCMW's meer mogelijkheden krijgen om een gepaste begeleiding uit te bouwen.

In werking

De nieuwe regeling treedt in werking op 4 november 2012. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 8 oktober 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming, BS 25 oktober 2012