Verblijf in België niet verplicht voor pensioenuitkering op basis van Europese blauwe kaart

Derdelanders die met een Europese blauwe kaart (elektronische vreemdelingenkaart ?H') in België hebben gewerkt, zijn niet verplicht om hier te blijven wonen om hun pensioen te ontvangen. Ook hun langstlevende echtgenoot mag in een ander land verblijven om het overlevingspensioen te krijgen.

Ze staan daarmee op hetzelfde niveau als Belgen en onder meer erkende vluchtelingen, erkende staatslozen en EU-onderdanen. De regering schikt zich daarmee naar de Europese vereisten uit richtlijn 2009/50/EG tot invoering van de Europese blauwe kaart.

Het KB van 23 oktober 2012 heeft uitwerking vanaf 10 september 2012. Sinds die dag kunnen Belgische ondernemingen gebruik maken van de Europese blauwe kaart om hooggekwalificeerd personeel van buiten de EU aan te trekken.

Bron: Koninklijk besluit van 23 oktober 2012 tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 30 oktober 2012.

Zie ook
Koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968.
Koninklijk besluit van 17 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, strekkende tot de toekenning van een voorlopige arbeidsvergunning in het kader van het verkrijgen van een Europese blauwe kaart, BS 31 augustus 2012.
Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een «Europese blauwe kaart», BS 31 augustus 2012.
Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 31 augustus 2012 (ed.2).
Koninklijk besluit van 15 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 31 augustus 2012 (ed.2).
Vreemdelingenwet. (Titel II, Hoofdstuk VIII)