Opleiding remt degressiviteit werkloosheidsuitkeringen

Sinds 1 november 2012 gaan de werkloosheidsuitkeringen meer en sneller naar omlaag. Het uitkeringsbedrag wordt echter tijdelijk gefixeerd voor werklozen die een voltijdse beroepsopleiding volgen. Die afwijking op de degressiviteit wordt nu verder uitgediept in een KB van 24 oktober.

Rem op degressiviteit

In principe is het nieuwe degressieve ritme niet van toepassing:

als de volledig werkloze een opleiding tot zelfstandige volgt;

als hij studies met een volledig leerplan volgt die voorbereiden op een knelpuntberoep;

als hij behoort tot een doelgroep van moeilijk te plaatsen werklozen of een andere kansengroep en hij als kandidaat-ondernemer een overeenkomst sluit met een activiteitencoöperatie; en

als hij zich bevindt in de periode van 6 maanden na het aflopen van een vrijstelling omwille van één van die drie redenen, én hij zijn studie of opleiding met succes heeft afgerond.

Behoud van de hogere uitkering

Als de periode van vrijstelling een aanvang nam in de eerste vergoedingsperiode, blijft het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering gedurende de volledige tweede vergoedingsperiode in de regel behouden op het niveau van fase 1 van die tweede vergoedingsperiode. Als de vrijstelling pas een aanvang neemt in de tweede vergoedingsperiode, blijft het bedrag van de dagvergoeding gefixeerd op het bedrag dat van toepassing was in de fase waarin de vrijstelling een aanvang nam en gaat het gedurende de rest van de tweede vergoedingsperiode niet verder naar beneden.

Na de vrijstelling herneemt de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen alsof er nooit een ingreep was gebeurd.

Gelijkstelling van opleidingsdagen met arbeidsdagen

Hetzelfde koninklijk besluit stelt ook de dagen waarop een werkloze, een erkende beroepsopleiding of een instapstage van ten hoogste 96 dagen volgt, gelijk met arbeidsdagen voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, overbruggingsuitkeringen, inschakelingsuitkeringen (de vroegere wachtuitkeringen) of jeugdvakantie-uitkeringen.

Sinds 1 november 2012

Het KB dat deze wijzigingen doorvoert, verscheen pas op 31 oktober in het Belgisch Staatsblad. Toch gelden alle wijzigingen al vanaf de dag na publicatie. Dat is vanaf 1 november 2012. Het voordeel van de gefixeerde uitkering wordt echter maar toegekend voor studies en opleidingen die een aanvang nemen na 1 november.

Bron: Koninklijk besluit van 24 oktober 2012 tot wijziging van de artikelen 38 en 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 oktober 2012 (art. 38 en art. 114 van het Werkloosheidsbesluit

Zie ook: Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991 (art. 27, 6° (erkende beroepsopleiding), art. 36quater (instapstage), art. 38 (gelijkstelling met arbeidsdagen), art. 92 (opleiding tot zelfstandige), art. 93 (studies met volledig leerplan), art. 94, §5 (overeenkomst met activiteitencoöperatie) en art. 114 (afwijking op degressiviteit) van het Werkloosheidsbesluit).