Administratieve kosten in strafzaken verdubbeld

De administratieve kosten in strafzaken worden op 1 december 2012 opgetrokken van 25 tot 50 euro.

Kosten

Het KB op het Tarief in Strafzaken bepaalt dat de rechter in criminele en correctionele zaken met kosten van brief- en pakketport aan de overheid een vergoeding voor correspondentiekosten kan toekennen die niet meer mag bedragen dan 10% van de gezamenlijke kosten.

Daarnaast zal de rechter bij elke criminele, correctionele en politiezaak aan iedere veroordeelde een vaste vergoeding opleggen om de administratieve kosten te dekken.

Reële kosten

De kost voor de veroordeelde is in 2001 omgezet van 1.000 oude Belgische frank naar 25 euro, naar aanleiding van de invoering van de euro. Maar eigenlijk is de vergoeding sinds 1993 niet meer aangepast.

De reële kost blijkt in praktijk echter fors gestegen. In het verslag aan de Koning verwijst men onder andere naar de stijging van de correspondentiekost, de papierkost (groter dossiervolume), de personeelskost en de andere beheerskosten.

Vandaar dat een KB van 13 november 2012 het budgettair evenwicht nu herstelt. In 1993 ging men overigens op dezelfde manier te werk. Toen heeft een KB van 23 december 1993 het bedrag verdubbeld van 500 tot 1.000 Belgische frank.

Bron: Koninklijk besluit van 13 november 2012 tot wijziging van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december 1950 wat betreft de administratieve kosten in strafzaken, BS 29 november 2012

Zie ook:
Art. 91, tweede lid van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, BS 30 december 1950 (KB op het Tarief in Strafzaken)