Modulering integrale jeugdhulp overzichtelijker

Vlaanderen vereenvoudigt de modulering van het jeugdhulpaanbod. Elke typemodule mag nog maar maximaal één functie omvatten. De lijst van functies wordt trouwens herzien. Er zijn er nu nog negen in plaats van veertien. En ook het wegingsinstrument voor de toegankelijkheid van de hulpverlening krijgt een kleine aanpassing. Uitzonderingen op typemodules en op de toegankelijkheidsindeling worden geschrapt.

Modulering

Het jeugdhulpverleningsaanbod is opgedeeld in modules. Er wordt gewerkt met een lijst van functies die relevant zijn in het kader van de integrale jeugdhulp. Op basis van die functies worden er typemodules opgesteld. Elke jeugdhulpvoorziening beschrijft haar eigen jeugdhulpaanbod in modules, en die zijn gebaseerd op de typemodules. Die regeling wordt nu op bepaalde punten vereenvoudigd.

Functies

Er komt een nieuwe lijst met functies. Er zijn er nog negen. Tot nu waren het er veertien. Een functie staat voor een specifiek kernproces van jeugdhulpverlening. Het geeft de hoofdactiviteit of de hulpactiviteit van een typemodule weer.

De negen functies van de jeugdhulp zijn:

brede instap. Hieronder valt het aanbieden van de instapprocedure, met het onthaal, de vraagverheldering, de aanbodsverheldering, het hulpverleningsvoorstel en de verwijzing. Ook de korte hulp en de informatieverstrekking zit onder deze functie;

info en advies. Het gaat hier om het vrijblijvend aanbieden van praktische, algemene wegwijs-informatie;

diagnostiek. Hier levert de voorziening een erkende diagnostiek aan voor de toegangspoort tot de hulpverlening. Of een diagnostiek die los staat van aanmelding of begeleidingsaanbod;

begeleiding. Hieronder valt de breedsporige ondersteuning;

behandeling. Dit is specialistische of therapeutische hulp;

bemiddeling. Deze functie brengt de verschillende partijen op een neutrale manier in contact. Bedoeling is dat een conflict hiermee opgelost raakt of hanteerbaar wordt;

training. Dat is een pakket om specifieke vaardigheden aan te leren;

hulpcontinuïteit. Die wordt onafhankelijk van de lopende hulpverlening nagestreefd;

verblijf. Dit is het aanbieden van een aangepaste woon- en leefomgeving;

dagopvang. Dit is opvang zonder overnachting.

Typemodule

De typemodule krijgt een nieuwe definiëring. Het is een intersectorale opgemaakte en afgestemde afgelijnde eenheid van jeugdhulpverlening. Een typemodule richt zich op één of meerdere sectoren. Belangrijke nieuwigheid is dat de typemodule maar één van de hierboven omschreven functies mag omvatten.

De sectorale administraties beschrijven het jeugdhulpverleningsaanbod in typemodules. Dit in overleg met de jeugdhulpaanbieders van hun sector.

Een typemodule bevat minstens vier soorten gegevens: de functie, een minimale set van acties, een beschrijving van de doelgroep en een positionering over de al dan niet rechtstreekse toegankelijkheid van de hulp. Het managementcomité Integrale Jeugdhulp kan de bijkomende inhoud vastleggen.

De regel dat de beschrijving van de typemodules gebeurt aan de hand van een werkblad van het managementcomité is geschrapt.

Het managementcomité blijft de typemodules goedkeuren - na intersectorale afstemming en advies van de Adviesraad Integrale Jeugdhulp.

Projecttypemodules

De sectorale administraties kunnen ook projecttypemodules opmaken. Dit in functie van projectmatige of experimentele jeugdhulp. Deze modules zijn beperkt in de tijd. Ze hoeven niet intersectoraal afgestemd te worden. Het managementcomité moet ze ook niet goedkeuren. Het bepaalt wel hun geldigheidsduur.

Module

Elke jeugdhulpvoorziening beschrijft haar jeugdhulpverleningsaanbod in modules. Ze gebruikt daarvoor de typemodules.

Een module bevat minstens alle gegevens van de typemodule. En daarbovenop kunnen ook nog extra acties en indiceerbare condities vermeld worden.

De regels die afwijkingen op de typemodules toelaten, worden geschrapt. En ook hier is er geen sprake meer van dat de beschrijving van de modules moet gebeuren aan de hand van een werkblad.

Toegankelijkheid

Elke module wordt ingedeeld bij de rechtstreeks toegankelijke of de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Dat gebeurt onder meer aan de hand van een initiële weging.

Er zijn drie parameters voor die initiële weging: de frequentie (het gemiddeld aantal hulpverlenende contacten over een welbepaalde periode), de intensiteit (de gemiddelde duur van één hulpverlenend contact) en de duur (de gemiddelde duur waarvoor de (type)module wordt aangeboden).

Voor elke typemodule wordt een wegingscoëffiënt berekend aan de hand van een wegingstinstrument. Dat wordt nu licht aangepast.

De parameter ?frequentie' wordt aangevuld met ?tweejaarlijkse contacten'. Deze frequentie krijgt een gewicht van tien. Een eenmalig contact krijgt geen gewicht meer. Voor de rest verandert er hier niets.

Bij de parameter ?intensiteit' krijgt een gemiddelde contact van minder dan 1 uur voortaan een gewicht van 10. Tot nu was deze weging voorbehouden aan een gemiddeld contact van een half uur.

En bij de parameter ?duur van de module' krijgt een gemiddelde van 1 dag geen gewicht, een gemiddelde van 3 dagen een gewicht van 10 en een gemiddelde van 2 weken een gewicht van 20 (in plaats van 10 voor 2 dagen en 20 voor 1 week). Een duur van meer dan 2 jaar krijgt een gewicht van 180.

De modules nemen de indeling van de typemodule over.

Ter herinnering. Typemodules zijn rechtstreeks toegankelijk als de wegingscoëfficiënt niet hoger is dan 180 punten. Is ze hoger dan 180 punten dan is de module niet rechtstreeks toegankelijk.

Tot slot wordt ook de evaluatie door de regionale stuurgroep van het effect van de weging (en het daarbijhorende onderscheid tussen al dan niet rechtstreeks toegankelijke hulp) op het aanbod en de verdeling van de jeugdhulpverlening in de regio opgeheven. Tot nu kon men op basis van die evaluatie uitzonderingen op het onderscheid aanvragen. Nu niet meer.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 9 november 2012 treedt in werking op 1 oktober 2012.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp, wat betreft de modulering, BS 10 december 2012.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp