Toegelaten inkomsten van kinderen bij loonbeslag of loonoverdracht van ouders

Kinderen van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht kunnen maar als kinderen ten laste beschouwd worden als hun eigen inkomsten onder bepaalde drempelbedragen blijven. Die drempelbedragen worden elk jaar geïndexeerd. In het Belgisch Staatsblad van 18 december 2013 verschenen de geïndexeerde bedragen voor 2013.

Toegelaten inkomsten

Het deel van het loon dat beschermd is tegen loonoverdracht of loonbeslag is hoger als de betrokken werknemer kinderen ten laste heeft. Kinderen zijn in principe maar ten laste als ze geen eigen inkomsten hebben. Maar om jobstudenten niet te bestraffen, laat de wetgever toe dat de kinderen nog als ten laste beschouwd worden als hun eigen inkomsten onder de volgende drempels blijven in 2013:

Toegelaten eigen inkomsten van kinderen   2012 2013 Samenwonende werknemer 2.927 3.000 Alleenstaande werknemer 4.227 4.332 Werknemer met gehandicapt kind 5.360 5.493

De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2013.

De geïndexeerde loondrempels voor beslag of overdracht in 2013, én het geïndexeerde bedrag per kind ten laste in 2013, werden nog niet gepubliceerd.

Kind ten laste

Voor de uitvoering van de bepalingen over loonoverdracht en loonbeslag wordt als een ?kind ten laste' beschouwd: elke persoon die de volle leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt of die onder het statuut van de verlengde minderjarigheid valt, voor wie de werknemer van de in beslaggenomen of overgedragen inkomsten - ingevolge een verwantschap in eerste graad of in de hoedanigheid van zorgouder - op substantiële wijze voorziet in de kosten van huisvesting, onderhoud en of opvoeding.

De financiële bijdrage in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding wordt in elk geval voor substantieel aangezien als het kind op duurzame wijze samenwoont met de werknemer met beslag of overdracht. Ook als dat niet uitsluitend en onafgebroken het geval is.

Kinderen die binnen de 12 maanden voor de aangifte beschikten over nettobestaansmiddelen die hoger zijn dan de hiervoor genoemde drempelbedragen, kunnen echter nooit als ten laste beschouwd worden.

Bron: Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, §1, vierde lid, en 1409, §1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 18 december 2012 (geïndexeerde bedragen voor 2013).

Zie ook:
Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, §1, vierde lid, en 1409, §1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 18 december 2012 (geïndexeerde bedragen voor 2013).