Nieuwe schalen voor berekening bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2013

De schalen en toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing (BV) op bezoldigingen, pensioenen en brugpensioenen, die vanaf 1 januari 2013 worden betaald of toegekend, zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2012.

Bijlage III van het ?KB van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992' (KB/WIB 1992) wordt volledig vervangen door de nieuwe Bijlage III die bij een KB van 11 december 2012 zit.

De nieuwe bijlage III bevat de berekeningsregels voor de bedrijfsvoorheffing op basis van de zogenaamde schalen. Dat zijn loontabellen waarin men de verschuldigde bedrijfsvoorheffing kan aflezen.

Er zijn 3 schalen:

schaal I voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners;

schaal II voor gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners;

schaal III voor niet-inwoners die niet gedurende het volledige belastbare tijdperk een tehuis in België hebben gehouden.

De administratie heeft de circulaire met de sleutelformule voor 2013 op haar website ter beschikking gesteld. Zo kunnen de sociale secretariaten, de bedrijven en de verschillende federale en regionale uitbetalingsinstellingen, voor de lonen en andere inkomsten die ze vanaf 1 januari 2013 uitbetalen, al rekening houden met de nieuwe regels voor de BV.

Naast de indexering van de bedragen, noteren we volgende aanpassingen:

1/ Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. De bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wordt verhoogd van 20 naar 26,75%.

2/ Vermindering voor statutaire ambtenaren. Aan statutaire ambtenaren die een belastbare bezoldiging krijgen van minstens 513,16 euro en maximum 1.857,59 euro per maand, wordt in de bedrijfsvoorheffing een vermindering verleend van 5,83 euro per maand.

3/ Stelsel van de vierdagenweek. In de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector wordt een premie ingevoerd, bovenop de wedde voor het stelsel van de vierdagenweek in de overheidssector.

Deze premie maakt niet meer, zoals voorheen in het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek het geval was, integraal deel uit van de wedde als weddecomplement. Naar analogie met het stelsel van halftijds werken van 50 of 55 jaar, wordt deze premie aangemerkt als een vergoeding tot herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen in de zin van artikel 31, tweede lid, 4°, van het WIB 92. De premie op beide stelsels zal voortaan onderworpen zijn aan een zelfde percentage in de bedrijfsvoorheffing, namelijk 17,15% (zonder vermindering).

4/ Terminologie. ?Wachtuitkeringen' worden ?inschakelingsvergoedingen', en ?brugpensioen' wordt ?werkloosheid met bedrijfstoeslag'.

5/ Forfaitaire beroepskosten; vrijgesteld gedeelte van de vergoedingen woon-werkverkeer. In nr. 12.2.c. van de circulaire nr. Ci.RH. 241/550.265 dd. 18.7.2002 van de AAF werd administratief toegestaan dat het in art. 38, 9°, WIB 92 vrijgestelde inkomen van de personenbelasting ook in de bedrijfsvoorheffing onder bepaalde voorwaarden kan worden vrijgesteld. Deze administratieve richtlijn wordt nu opgenomen in bijlage III.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2012 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 14 december 2012