Uw loopbaan in VDAB-databank

De Vlaamse overheid wil dat de VDAB zijn rol als ?loopbaanregisseur' verder uitbouwt. Daarom wordt het dienstenpakket van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar uitgebreid met een elektronisch platform waarop iedereen gratis informatie over zijn competenties kan beheren.

De juridische basis voor deze digitale, beveiligde ruimte wordt gecreëerd binnen het oprichtingsdecreet van de VDAB. Het ter beschikking stellen van een elektronisch platform wordt namelijk toegevoegd aan de lijst met taken van universele dienstverlening die de VDAB uitvoert.

Competentieportfolio

De VDAB richt zich met het concept ?Mijn Loopbaan' tot elke persoon die zich op, naar en van de arbeidsmarkt wil bewegen. Bedoeling is dat iedereen in de toekomst kan terugvallen op zijn eigen competentieportfolio. De informatie uit de databank zal bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.

De VDAB zal dus een elektronisch platform beheren waarop elk individu relevante gegevens over zijn opleidingen, ervaringen, competenties, aspiraties, interesses en loopbaan in een persoonlijk bestand kan verwerken. Van daaruit kan men nieuwe ontwikkelings- en loopbaanacties ondernemen, en de resultaten ervan opslaan.

Elektronisch platform

Het wijzigingsdecreet van 23 november 2012 stelt dat het elektronisch platform:

elk individu moet helpen bij het verwerven van inzicht in zijn loopbaan (zelfsturing);

elk individu moet ondersteunen bij zijn competentieontwikkeling;

de herkenning en erkenning van competenties door werkgevers en overheden moet bevorderen;

ondersteuning moet bieden aan de VDAB bij de uitvoering van zijn taken.

Elke werkzoekende heeft recht op een basisdossier waarin de VDAB de gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening uit het persoonlijke bestand kan overnemen. Om welke informatie het precies gaat, wordt later vastgelegd in een uitvoeringsbesluit.

Persoonlijk bestand

Iedereen is in principe vrij om al dan niet een persoonlijk bestand op het elektronisch platform aan te leggen.

Maar dienstverleners, waaronder de VDAB zelf, kunnen het aanmaken van een persoonlijk bestand opleggen bij de arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding, loopbaanbegeleiding of competentieontwikkeling. De persoon in kwestie kan in dat geval het aangemaakte bestand laten verwijderen zodra het voor de dienstverstrekking niet meer nodig is.

Informatie

Het persoonlijk bestand bestaat uit:

gevalideerde gegevens zoals identificatie- en contactgegevens, diploma's, ervaringsbewijzen, certificaten, testresultaten, competentiebalansen en informatie over het beroepsverleden;

niet-gevalideerde gegevens zoals beoordelingen, aanbevelingen en verslagen;

alle mogelijke gegevens die door de betrokkene zelf worden ingevoerd en die deel uitmaken van het curriculum vitae, of die relevant zijn voor de loopbaan.

Het persoonlijke bestand kan aangevuld worden door:

het individu zelf;

de VDAB of derden waarmee de VDAB een overeenkomst heeft gesloten. Dit voor zover de gegevens betrekking hebben op arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding, loopbaanbegeleiding of competentieontwikkeling.

Zodra het individu een persoonlijk bestand aanlegt, voert de VDAB daarin een beperkte reeks van gevalideerde gegevens in, zoals de relevante identificatiegegevens.

Let op! Als de gegevens al door een instantie werden verzameld, kunnen ze niet opnieuw bij de betrokkene worden opgevraagd.

Toegang

Het persoonlijke bestand is toegankelijk voor het individu op wie het bestand betrekking heeft. Ook de VDAB krijgt toegang, maar enkel onder de voorwaarden die de regering daaraan verbindt.

Zo zal de VDAB toegang krijgen in het kader van zijn universele dienstverlening en als de toegang noodzakelijk is voor het beheer van het platform. Toegang is ook mogelijk voor de VDAB of een derde die op verzoek van het individu een dienst levert op het vlak van arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding, loopbaanbegeleiding of competentieontwikkeling.

In werking

De datum waarop het wijzigingsdecreet van 23 november 2012 in werking treedt, zal later nog vastgelegd worden door de Vlaamse regering.

Bron: Decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », BS 21 december 2012