EU-burgers hebben recht op zetel in OCMW-raad

Vanaf 31 december 2012 mogen EU-burgers lid zijn van de OCMW-raad. Ze hebben dan evenveel recht als Belgen om verkozen te worden tot werkend lid of opvolger.

De mogelijkheid werd toegevoegd aan de OCMW-wet. Met de aanpassing wordt de ongelijkheid tussen gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden weggewerkt. EU-burgers mogen immers al langer zetelen in een gemeenteraad. Aangezien de wijziging nog dit jaar in werking treedt, heeft ze impact op de samenstelling van de nieuwe OCMW-raden begin 2013.

Let wel, EU-burgers die kans willen maken op een zetel, moeten op de dag van de volledige vernieuwing van de OCMW-raad ook aan de andere verkiezingsvoorwaarden voldoen. Dit wil zeggen gemeenteraadskiezer zijn, minstens 18 jaar zijn, ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente van de betrokken OCMW-raad en zich niet bevinden in een geval van onverkiesbaarheid.

Bron: Wet van 20 december 2012 tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 21 december 2012 (ed.3).

Zie ook
Wetsvoorstel (o.a. Mme Sonja Becq) tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Parl. St. Kamer 2012, 53K0399/001.