Geen accijnsvrijstelling meer voor biobrandstof op basis van koolzaadolie

Onder druk van de Europese Commissie schorst ons land de vrijstelling van accijnzen op koolzaadolie dat als biobrandstof wordt gebruikt. Inmiddels heeft België een aanvraag tot verlenging van deze vorm van staatssteun ingediend, maar de Europese Commissie heeft nog geen uitspraak gedaan over de aanvraag.

De programmawet van 27 december 2004 verleent sinds 2006 vrijstelling van accijnzen voor koolzaadolie van de GN-code 1514 dat gebruikt wordt als motorbrandstof. Op voorwaarde dat de producent (landbouwer of landbouwcoöperatieve) zijn productie rechtstreeks aan de eindverbruiker verkoopt.

Deze vorm van staatssteun werd destijds aangemeld bij de Europese Commissie en de Commissie stemde ermee in. De toestemming van de Commissie liep echter af op 3 april 2012, maar ons land paste de vrijstelling verder toe. Op 22 augustus 2012 kreeg de federale overheid echter een brief waarin de Commissie erop aandrong om de vrijstelling te schorsen.

Dat leidt nu tot het KB van 14 december 2012. Dat KB voegt aan het vrijstellingsregime van artikel 429, §2, m) van de programmawet een zin toe die zegt dat de vrijstelling tijdelijk wordt opgeschort, in afwachting van een nieuwe goedkeuring door de Europese Commissie. Het KB treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is dus op 30 december 2012. Maar in hetzelfde KB staat ook dat de beslissing van de Commissie nog in 2012 wordt verwacht...

Dat er weer accijnzen worden geheven op pure koolzaadolie is maar een kleine meevaller voor de Schatkist. De afschaffing van de vrijstelling zou slechts 2.700 euro extra opleveren per maand.

Bron: Koninklijk besluit van 14 december 2012 tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 (art. 429, §2, m) van PW 2004), BS 20 december 2012.