Vernieuwd motorrijbewijs uitgesteld tot 1 mei

De nieuwe regels voor het motorrijbewijs gelden pas vanaf 1 mei 2013. En niet vanaf 19 januari zoals oorspronkelijk gepland. Het uitstel komt er omdat de aanmaak van de rijbewijzen in bankkaartmodel vertraging oploopt. Er komt niet alleen respijt, de regering voegt ook een reeks nieuwe verplichtingen toe.

Wijzigingen in een notendop

Vanaf mei 2013 wordt de huidige rijbewijscategorie A3 de categorie AM (bromfietsen, scooters, enz.). Daarnaast zullen categorieën A1, A2 en A de huidige categorie A vervangen.

  A1 A2 A Maximum vermogen - motorfietsen van max. 125cc, 11kW en 0,1kW/kg- driewielers met motor met een maximumvermogen van 15 kW; - motorfietsen van max. 35kW en 0,2kW/kg OPGELET: dit mag niet afgeleid zijn van voertuigen met meer dan het dubbele vermogen. - motorfietsen met of zonder zijspan van meer dan 35kW; - driewielers met motor met een vermogen van meer dan 15 kW Minimumleeftijd 18 jaar 20 jaar 24 jaar (of 22 jaar voor wie 2 jaar rijbewijs A2 heeft)

Naast nieuwe categorieën stijgt ook het aantal opleidingsuren en de kostprijs. Er zijn ook strengere normen voor de examinatoren die de praktische rijexamens afnemen. De wijzigingen maken deel uit van het KB van 28 april 2011. België zorgt met dat besluit voor de omzetting van de derde rijbewijsrichtlijn waarmee Europa de toegang tot het rijbewijs wil uniformiseren en de veiligheid van motorrijders wil verbeteren.

De overheid wil dat de nieuwe rijbewijzen AM, A1, A2 en A meteen in bankkaartmodel worden uitgereikt. De aanmaak van de kaarten loopt echter vertraging op. Nu de inwerkingtreding van het KB van 28 april 2011 met bijna 4 maanden wordt verschoven, hoopt men bij te benen met de productie.

Verfijnd

De regering maakt van de gelegenheid gebruik om heel wat bepalingen van het KB verder te verfijnen. Meestal gaat het om aanvullingen met beperkte gevolgen. Zo wordt onder meer de definitie van de categorie AM aangevuld. Die categorie heeft betrekking op bromfietsen met een maximumsnelheid van meer dan 25km/u en lichte vierwielers. Voortaan is ook vermeldt dat aan deze voertuigen een aanhangwagen mag gekoppeld worden, behalve als het gaat om een bromfiets met drie wielen of een lichte vierwieler.

Ook voertuigen van categorie A1 en A2 en A mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve aan een motorfiets met zijspan. Die bepaling wordt nu aangevuld. Het gaat alleen om motorfietsen met zijspan waarvan het zijspanwiel niet is uitgerust met een rem.

Toch zijn er ook bijkomende verplichtingen. We stippen er enkele kort aan.

Rij-instructeurs geven extra aandacht aan veiligheid

Rij-instructeurs die kandidaten voor een rijbewijs AM, A1, A2 of A opleiden, zullen extra aandacht moeten geven aan verkeersveiligheid en de veiligheid van de (toekomstige) motorrijder. De regering heeft daarom een lijst opgesteld met items die de instructeurs minstens moeten behandelen tijdens de theoretische en praktische lessen. Bovendien moeten de kandidaten ook steeds een opleidingsfiche krijgen voor elke stap in de opleiding. In die fiche wordt onder meer uitgelegd wat het rijden op twee wielen inhoudt voor de eigen veiligheid en de veiligheid van andere weggebruikers. Ook de verschillende opleidingsonderdelen (verplichte theoretische en praktische kennis), de beoogde resultaten en - op het einde van de opleiding- de bereikte resultaten worden erin overlopen.

Bijlage 5/1 bevat de verplichtingen voor opleidingen met rechtstreekse toegang voor rijbewijzen A1, A2 en A. Voor rijbewijs AM is dat bijlage 5/2. Beide worden toegevoegd aan het KB op het rijbewijs.

Praktische rijexamens

Vanaf 1 mei 2013 wordt voor rijbewijzen A1, A2 en A ook een onderscheid gemaakt tussen de praktische proef op een oefenterrein (proef op een terrein buiten het verkeer) en de praktische proef op de openbare weg. Het zijn 2 onderscheiden onderdelen. Dit betekent ook dat er aparte voorwaarden zijn om toegelaten te worden tot de proeven. De documenten die de kandidaat moet voorleggen verschillen. Let wel, wie een voorlopig rijbewijs A of A2 kreeg vóór 1 mei 2013, moet alleen dit document voorleggen.
De aanpassing heeft ook gevolgen voor de retributies die kandidaten moeten betalen. De praktische proef op het oefenterrein kost 14 euro, de praktische proef op de openbare weg 31 euro. Voor een volledig praktisch examen betaalt een kandidaat 36 euro.

Nieuw is ook de duur van het praktische rijexamen voor het rijbewijs B+E met code 96. Elk manoeuvre op het oefenterrein duurt maximum 3 minuten. De totale proef wordt beperkt tot 15 minuten. Het examen op de openbare weg moet dan weer minstens 25 minuten duren. Hiermee gelden dezelfde regels al voor het praktische rijexamen voor het rijbewijs B+E.

Wie slaagt in het examen manoeuvres krijgt (in principe) één jaar de tijd om deel te nemen aan de proef op de openbare weg. De aanvraag tot rijbewijs of het voorlopig rijbewijs vermeldt dat de betrokkene geslaagd is voor de manoeuvres. Voor kandidaten voor een rijbewijs A1, A2 of A staat de melding op de aanvraag tot een voorlopig rijbewijs. Als er gebruik wordt gemaakt van een automatische schakeling, wordt code 78 er ook op vermeld.

Europees rijbewijsmodel

De huidige bijlage 1/1 van het KB op het rijbewijs wordt aangevuld. Naast een rijbewijs in bankkaartmodel met opschrift in het Nederlands, bevat het nu ook een model met opschrift in het Frans en een model met opschrift in het Duits.

Nieuwe overgangsbepalingen

Door het uitstel van inwerkingtreding, komen er uiteraard ook nieuwe overgangsbepalingen. Onder andere in verband met de minimumleeftijd voor een rijbewijs. Die is:

18 jaar voor categorie A2voor kandidaten die vóór 1 mei 2013 geslaagd zijn voor het praktisch examen voor rijbewijs A (motorfietsen ? 25kW en vermogen ? 0,16kW); voor wie een voorlopig rijbewijs A bezit en geslaagd is voor het praktisch rijexamen tijdens de geldigheidsduur van dit voorlopig rijbewijs;

20 jaar voor categorie Avoor wie een rijbewijs A voor een motorfiets ? 25kW en vermogen ? 0,16kW kreeg vóór 1 mei 2011. Deze afwijking geldt slechts tot 1 mei 2014; voor wie een rijbewijs A voor een motorfiets ? 25kW en vermogen ? 0,16kW kreeg na 30 april 2011 en vóór 1 mei 2013 en het al minstens 2 jaar bezit. Van deze afwijking kan gedurende 3 jaar na afgifte van het rijbewijs A;

21 jaar voor categorie Avoor wie zijn voorlopig rijbewijs kreeg vóór 1 mei 2013 en geslaagd is voor het praktische rijexamen tijdens de geldigheidsduur van dit voorlopig rijbewijs; voor kandidaten die vóór 1 mei 2013 geslaagd zijn voor het praktisch rijexamen voor rijbewijs A.

Het voorlopig rijbewijs A (motorfietsen ? 25kW en vermogen ? 0,16kW) wordt gelijkgesteld aan een voorlopig rijbewijs A2.

Bron: Koninklijk besluit van 8 januari 2013 tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A, BS 15 januari 2013.

Zie ook
Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998.
Koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, BS 1 juni 2004.