Fiscus indexeert woonaftrekken en -verminderingen

In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2013 verschenen de geïndexeerde bedragen van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2014. Het grootste verschil met vorig jaar is de omvorming van de belastingaftrekken voor beschermde monumenten en landschappen, én giften, tot belastingverminderingen.
Hierna volgt een overzicht van de relevante bedragen inzake ruimtelijke ordening en wonen.

Vennootschappen met sociaal oogmerk die als maatschappelijk doel hebben: de vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimtes, de natuurbescherming en het natuurbehoud, de verwerving, het bouwen, de vernieuwing, de verkoop of het verhuren van sociale huisvesting, of de productie van duurzame energie (art. 21, 10° WIB 1992):

Vrijgestelde interesten of dividenden: 190 euro (i.p.v. 180).

Interesten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven of behouden van de enige woning (art. 115, 1e lid, 6° en art. 116, 1e lid):

Maximaal aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk: 2.260 euro (i.p.v. 2.200).

Verhoging gedurende de eerste 10 jaar van het leningcontract: 750 euro (i.p.v. 730) en 80 euro vanaf 3 kinderen ten laste (i.p.v. 70).

Energiebesparende investeringen of - preciezer - energiebesparende dakisolatie (art. 145(24), §1, 4e lid):

Maximumbedrag van de vermindering: 3.010 euro (i.p.v. 2.930 euro);

Verhoging wegens zonnepanelen: 900 euro (i.p.v. 880 euro).

Vernieuwing van een woning in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art. 145(25), 3e lid, 3° en 6e lid):

Minimumbedrag van de werken: 3.760 euro (i.p.v. 3.660); en

Maximumbedrag van de belastingvermindering per belastbaar tijdperk en per woning: 750 euro (i.p.v. 730).

Vernieuwing van een in België gelegen woning, verhuurd via een sociaal verhuurkantoor (art. 145(30), 3e lid, 2° en 4e lid):

Minimumbedrag van de werken: 11.290 euro (i.p.v. 10.980); en

Maximumbedrag ven de belastingvermindering per woning: 1.130 euro (i.p.v. 1.100).

Belastingvermindering voor beveiliging van de woning tegen inbraak of brand (art. 145(31)):

Maximumbedrag per belastbaar tijdperk en per woning: 750 euro (i.p.v. 730).

Giften aan instellingen die zich onder meer bezighouden met bescherming van monumenten en landschapszorg (art. 145(33), §1, 4°, 1e lid):

Minimumbedrag om recht te hebben op de belastingvermindering: 40 euro (datzelfde bedrag gaf vorig jaar recht op een belastingaftrek);

Maximumbedrag: 376.350 euro (vorig jaar: 365.950 euro onder het stelsel van de belastingaftrek.

Uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen (art. 145(36), 3e lid):

37.640 euro (vorig jaar: 36.600 euro onder het stelsel van de belastingaftrek).

Woonaftrekken:

Maximumbedrag van het totale netto-inkomen voor toepassing van de verhoogde woningaftrek (art. 16, §5): 35.380 euro (i.p.v. 34.400)

Vernieuwing van de woning: Minimale totale kostprijs van de werken om recht te hebben op aftrek van de interesten van de hypothecaire lening (art. 115, 2°, a)):29.810 euro (i.p.v. 28.980).Eerste schijf van het aanvangsbedrag van de lening voor een te vernieuwen woning (art. 116, 1e lid): 37.640 euro (i.p.v. 36.600);39.520 euro (i.p.v. 38.420);41.400 euro (i.p.v. 40.250); 45.160 euro (i.p.v. 43.910); en48.930 euro (i.p.v. 47.570).

Berekening van het maximale bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen voor het bouwen, verbouwen of verwerven van een andere woning dan de eigen woning (art. 145(6), 1e lid en art. 145(1), 3°): Eerste schijf tot: 1.880 euro (i.p.v. 1.830);Maximum van: 2.260 euro (i.p.v. 2.200).

Eerste schijf van het aanvangsbedrag van de voor de enige woning aangegane leningen (art. 145(19), 2e lid): 75.270 (i.p.v. 73.190); 79.030 (i.p.v. 76.850); 82.800 (i.p.v. 80.510); 90.320 (i.p.v. 87.830); en 97.850 (95.150).

En tot slot nog het uitdovende regime van de lage-energiewoning (art. 145(24), §2, 7e lid):

Vermindering voor eigenlijke lage-energiewoning: 450 euro (i.p.v. 440);

Vermindering voor passiefwoning: 900 euro (i.p.v. 880); en

Vermindering voor nulenergiewoning: 1.810 euro (i.p.v. 1.760).

Deze geïndexeerde bedragen zijn van toepassing in aanslagjaar 2014.

Bron: Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. ? Aanslagjaar 2014, BS 22 januari 2013.

Zie ook:
Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. ? Aanslagjaar 2013, BS 18 januari 2012.