Loonkostengrens bij toekenning tewerkstellingspremie

Sinds 1 januari 2013 hanteert de VDAB premieschalen die de werkloosheidsduur en de leeftijd van de aangeworven werkzoekende in rekenenig brengen bij de berekening van de tewerkstellingspremie. De premie voor de werkgever stijgt namelijk naarmate de 50-plusser die hij aanwerft, ouder is en langer werkloos is.

De berekening van de premie verloopt dus anders en ook de toekenningsvoorwaarden werden bijgestuurd.

Zo mag de aangeworven 50-plusser waarvoor de premie aangevraagd wordt, in de 6 maanden vóór de indiensttreding nu wél beperkt in het bedrijf van de aanvrager gewerkt hebben. Het gaat hier om een tewerkstelling bij dezelfde of een andere onderneming van de technische bedrijfseenheid waartoe de onderneming behoort. Dat is nieuw sinds 1 januari 2013.

Voorwaarde is wel dat de loonkost van de aangeworvene tijdens die voorafgaande tewerkstelling (in de 6 maanden die aan de indiensttreding voorafgaan), niet hoger is dan een bedrag dat jaarlijks wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Werk. De VDAB had al laten weten dat die grens nu op 1.000 euro ligt.

Op voorstel van de raad van bestuur van de VDAB wordt dat nu bevestigd door een ministerieel besluit van 11 januari 2013.

Logischerwijs treedt het besluit van 11 januari 2013 in werking op 1 januari 2013.

Bron: Ministerieel besluit van 11 januari 2013 tot bepaling van het bedrag van de loonkosten van de aangeworvene in de zes maanden die de indiensttreding voorafgaan,

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie, BS 21 januari 2013