Beschermd en geïntegreerd wonen gaan nog door tot eind 2013

De Vlaamse Regering komt terug op haar beslissing om het beschermd wonen en het geïntegreerd wonen nu al stop te zetten. Normaal gezien zouden deze twee zorgvormen stoppen op 31 december 2012, nu gaan ze verder tot eind 2013. Pas dan zal alles klaar zijn om die zorgvormen te integreren in een enkele zorgvorm, met name de diensten inclusieve ondersteuning. Andere nieuwigheid is dat de inclusieve woonondersteuning ook kan op een plaats waar de gebruiker niet gedomicilieerd is.

Diensten inclusieve ondersteuning

In 2010 is het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gestart met een pilootproject ?diensten voor inclusieve ondersteuning'.

Het was de bedoeling dat de twee bestaande zorgvormen ?beschermd wonen' en ?geïntegreerd wonen' op 1 januari 2013 op zouden gaan in deze nieuwe woonondersteuningsvorm. De integratie is nog altijd het opzet, maar wordt nog even uitgesteld. Voortaan is voorzien dat beide bestaande zorgvormen tegen 1 januari 2014 ophouden te bestaan, en opgaan in één zorgvorm: de diensten inclusieve ondersteuning.

Dergelijke diensten vormen een volwaardig alternatief voor opvang in een voorziening. Personen met een handicap verblijven in deze woonondersteuningsvorm in individuele woningen of kleine groepswoningen in een gewone woonomgeving. Ze staan zelf in voor de woon- en leefkosten. De ondersteuning van de diensten is gratis. Voor de realisatie van de ondersteuning werken de diensten inclusief. Dat betekent dat ze nauw samenwerken met de reguliere welzijnsdiensten (zoals bv. thuiszorg, thuisverpleging, gezinshulp, maaltijddiensten) en met het netwerk van de gebruiker zelf. Indien nodig voorziet de dienst in een dagbesteding voor de gebruiker.

Voor de persoon met een handicap in beschermd en geïntegreerd wonen zal er ? bij de integratie ? niets veranderen. De diensten zullen echter proberen om meer gebruik te maken van reguliere diensten. En vooraleer iemand ondersteuning kan krijgen van een dienst inclusieve ondersteuning, zal zijn ondersteuningsnood goed in kaart gebracht worden (vraagverduidelijking die uitmondt in een ondersteuningsplan).

Domicilie

Tot nu kan de gebruiker de inclusieve woonondersteuning alleen krijgen op de plaats waar hij gedomicilieerd is. Bovendien mag hij niet hoofdzakelijk verblijven bij personen die over hem de ouderlijke macht (in feite of in rechte) uitoefenen. Die regeling is echter niet in overeenstemming met ons Burgerlijk Wetboek. Dat stelt dat iemand die onder voogdij staat zijn woonplaats heeft bij zijn voogd.

Daarom beslist de regering nu dat de gebruiker niet langer moet gedomicilieerd zijn op de plaats van de woonondersteuning. De andere voorwaarde blijft wel bestaan.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 30 november 2012 treedt in werking op 1 januari 2013.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap, wat betreft de werkingsduur, BS 15 januari 2013.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, art. 11 en 35
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap, art. 16