Strengere straffen voor geweld op basis van discriminatie

Geweld op basis van discriminatie wordt voortaan zwaarder bestraft. Straffen boven de 5 jaar worden met 5 jaar verhoogd, twintig jaar wordt dertig jaar, dertig jaar wordt levenslag. Ook de geldboetes verhogen. De wijziging komt er voornamelijk om daders van homofoob geweld en transgenders beter te beschermen. Directe aanleiding is de homofobe misdaad begin dit jaar in Luik, waarbij een jonge homoseksueel werd doodgeslagen.

Betere bescherming van holebi's en transgenders

Misdrijven die gepleegd worden op basis van discriminatie worden zwaarder bestraft, dan wanneer ze gepleegd worden zonder dat motief. Artikel 405quater van het Strafwetboek voorziet een verzwarende omstandigheid wanneer ?één van de drijfveren van een dader bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, leeftijd, fortuin, geloof of levensbeschouwing, gezondheidstoestand, handicap, taal, politieke of syndicale overtuiging, fysieke of genetische eigenschap op sociale afkomst'.

Omdat misdrijven tegen holebi's blijven toenemen, zal voortaan strenger worden opgetreden tegen dit soort haatmisdrijven. De strafmaat gaat dan ook aanzienlijk naar omhoog. De wetgever voegt ook een discriminatiegrond aan toe aan artikel 405quater, nl. geslachtsverandering. Op die manier wil men transgenders beter beschermen.

Strafmaat

De straffen op alle haatmisdrijven (bij toepassing van artikel 405quater Sw.) worden opgetrokken. Straffen boven de 5 jaar worden met 5 jaar verhoogd, twintig jaar wordt dertig jaar, dertig jaar wordt levenslang.

Is er sprake van discriminatie dan gelden voortaan volgende straffen:

doodslag: levenslange opsluiting (art. 393Sw.)

opzettelijke slagen en verwondingen: maximumgevangenisstraf wordt verdubbeld (tot maximum van 5 jaar), maximumgeldboete wordt verdubbeld (tot maximum van 500 euro). (art. 398 Sw.) Die strafmaat geldt ook wanneer de opzettelijke slagen en verwondingen een ziekte of arbeidsgeschiktheid tot gevolg hebben (art. 399 Sw.) bij poging tot vergiftiging zonder het oogmerk op te doden (art. 405 Sw.) of in geval van art. 405bis 1° tot 3°;

opzettelijke slagen en verwondingen die een ongeneeslijke ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid, volledig verlies van een orgaan of zware verminking tot gevolg hebben: 5 tot 10 jaar opsluiting (art. 400, eerste lid Sw. ). Die straf geldt ook wanneer opzettelijke vergiftiging zonder het oogmerk om te doden een ziekte of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt (art. 402 Sw.) en in geval van art. 405bis Sw 4°.

opzettelijke slagen en verwondingen die een ongeneeslijke ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid, volledig verlies van een orgaan of zware verminking tot gevolg hebben en de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade: 10 tot 15 jaar opsluiting (art. 400 tweede lid Sw.). Die straf geldt ook bij opzettelijke slagen en verwondingen (zonder het oogmerk om te doden) die de dood veroorzaken (art. 401 Sw.), bij vergiftiging die leidt tot een ongeneeslijke ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid, volledig verlies van een orgaan (art. 403 Sw.) en in geval van art 405bis, 5° en 9° Sw.;

opzettelijke slagen en verwondingen (zonder oogmerk om te doden) maar met dood tot gevolg gepleegd met voorbedachten rade: 15 tot 20 jaar opsluiting. (art. 401 tweede lid Sw.) Die straf geldt ook in geval van art. 405bis, 6°, 7° en 10°;

opzettelijke vergiftiging (zonder oogmerk om te doden) maar met dood tot gevolg: 20 tot 30 jaar opsluiting (art. 404 Sw.) Die straf geldt ook in geval van art. 405bis, 8° en 11° Sw.

Vanaf 10 februari

De wet tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek van 14 januari 2013 treedt in werking op 10 februari 2013.

Bron: Wet van 14 januari 2013 tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, BS 31 januari 2013.