Rechter kan uitstel geldboete koppelen aan opleiding (art. 31 DBJ)

Wie probatie-uitstel of probatie-opschorting van de rechter krijgt, moet voortaan altijd een aantal algemene voorwaarden naleven. Die moeten de begeleiding door de justitieassistent vergemakkelijken. Daarnaast kan de rechter nu ook een opleiding opleggen wanneer hij de volledige geldboete uitstelt.

Algemene voorwaarden

Het probatie-uitstel en de probatie-opschorting zijn voortaan altijd gekoppeld aan een aantal algemene voorwaarden:

geen strafbare feiten plegen;

een vast adres hebben. Bij wijziging ervan moet de nieuwe verblijfplaats onmiddellijk gemeld worden aan de justitieassistent die de betrokkene begeleidt;

ingaan op de oproepingen van de probatiecommissie en de justitieassistent.

Daarnaast kan de rechter aan het uitstel en de opschorting nog geïndividualiseerde voorwaarden verbinden. Die zijn dan gericht op het voorkomen van recidive en op de omkadering van de begeleiding.

Die nieuwe algemene voorwaarden zijn gelijklopend met de algemene voorwaarden die de strafuitvoeringsrechtbank moet opleggen wanneer ze een veroordeelde voorlopig in vrijheid stelt. Uit ervaringen die daar zijn opgedaan, blijkt dat die voorwaarden een positieve invloed hebben op het werk van de justitieassistenten. Dat is een van de redenen waarop men ze nu ook invoert bij het probatie-uitstel en de probatie-opschorting.

Opleiding bij uitstel geldboete

Wanneer de rechter de ganse geldboete uitstelt, kan hij daar voortaan een opleidingsvoorwaarde aan koppelen. Dat was al mogelijk wanneer het ging om het uitstel van een gevangenisstraf of een werkstraf.

Het opleidingsaanbod bestaat vooral uit opleidingen voor verkeersovertreders. En net op het stuk van verkeer worden heel vaak geldboetes opgelegd. Het feit dat er in een dergelijk geval geen opleiding kan gekoppeld worden aan het uitstel van de volledige geldboete, is wat paradoxaal. Te meer dat dit wel kan bij een werkstraf of een gevangenisstraf. Daarom kan de rechter de opleidingsvoorwaarde voortaan ook opleggen wanneer hij de volledige geldboete uitstelt. Die opleidingen hebben hun nut immers al bewezen, vooral om recidive te vermijden.

Een dergelijke opleiding moet binnen twaalf maanden na de dag waarop het vonnis of het arrest in kracht van gewijsde is gegaan, worden gevolgd.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels treden in werking op 10 februari 2013.

Bron: Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 januari 2013 (art. 31 DBJ)

Zie ook:
Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, art. 1