Inzagerecht fiscus in gerechtelijke stukken en schorsing van de verjaring van de strafvordering

De parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, moeten op verzoek van de fiscus, hem alle in hun bezit zijnde inlichtingen verstrekken, hem van alle in hun bezit zijnde akten, stukken, registers enz. inzage verlenen, en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels laten nemen, die de fiscus voor de vestiging of de invordering van de belastingen nodig acht (zie art. 327, § 1 WIB 1992; art. 93quaterdecies, § 1 WBTW; art. 289, § 1 W.Reg.; art. 2010, § 1 AWDW; art. 211, § 1 van het Wetboek diverse rechten en taksen). Tot nu toe was het recht op inzage en afschriften echter wel onderworpen aan het uitdrukkelijk verlof van de federale procureur, de procureur-generaal of de auditeur-generaal. De wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie versoepelt dit nu. Voortaan is de uitdrukkelijke toelating van ?het openbaar ministerie' vereist, dus van om het even welke parketmagistraat.

Een tweede maatregel in de wet van 14 januari 2013 is dat voortaan de verjaring van de strafvordering (in alle strafzaken, niet enkel in fiscale strafzaken) wordt geschorst telkens de onderzoeksrechter, een onderzoeksgerecht (kamer van inbeschuldigingstelling en raadkamer) of een vonnisgerecht in het kader van de procedure van de regeling van de rechtspleging beslist om de behandeling van een zaak uit te stellen om bijkomende onderzoekshandelingen te laten verrichten. Deze maatregel geeft daarbij gevolg aan een aanbeveling van de Parlementaire Onderzoekscommissie naar de Grote Fiscale Fraudedossiers en zou ervoor moeten zorgen dat grote fiscale strafzaken minder snel verjaren.

Tot slot werkt de wet van 14 januari 2013 een verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst weg van artikel 2 van een wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

De wet van 14 januari 2013 treedt in werking op 10 februari 2013

Bron: Wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie, BS 31 januari 2013