Ook OM kan voorlopige aanhouding bevelen bij herroeping strafuitvoering

In geval van herroeping van een opgelegde strafuitvoeringsmodaliteit kan voortaan niet alleen de Procureur des Konings, maar ook het Openbaar Ministerie de voorlopige aanhouding van een veroordeelde bevelen.

Herroeping strafuitvoeringsmodaliteit

De strafuitvoeringsrechtbank kan onder bepaalde voorwaarden strafuitvoeringsmodaliteiten opleggen zoals voorwaardelijke invrijheidsstelling. Die zijn echter niet definitief. Het Openbaar Ministerie kan immers het initiatief nemen om ze te herroepen. Bijvoorbeeld wanneer de veroordeelde een ernstig gevaar vormt voor de fysieke of psychische integriteit van derden of wanneer de opgelegde bijzondere voorwaarden niet worden nageleefd. De zaak wordt dan aanhangig gemaakt bij de strafuitvoeringsrechter of het strafuitvoeringsrechtbank.

De procedure tot herroeping vraagt de nodige tijd (behandeling uiterlijk 15 dagen na aanhangig maken zaak, beslissing binnen 7 dagen na beraad). In sommige situaties is het echter noodzakelijk om de veroordeelde onmiddellijk terug in de gevangenis op te sluiten. De Strafuitvoeringswet geeft de bevoegde Procureur des Konings daarom de mogelijkheid om zijn voorlopige aanhouding te bevelen. In dat geval is hij verplicht de bevoegde strafuitvoeringsrechtbank of strafuitvoeringsrechter daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Voortaan heeft ook het Openbaar Ministerie het recht om de voorlopige aanhouding van de veroordeelde te bevelen. De maatregel komt er om de procedure ?volledig sluitend te maken'.

Ook bij beperkte detentie of elektronisch toezicht

Voortaan kunnen ook personen die ter beschikking zijn gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank en de modaliteit van beperkte detentie of elektronisch toezicht kregen, een bevel tot voorlopige aanhouding krijgen. De maatregel is dus niet meer alleen van toepassing op veroordeelden tot een vrijheidsstraf.

10 februari 2013

Dit onderdeel van de wet van 27 december 2012 treedt in werking op 10 februari 2013, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 27 december 2012 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het kader van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 31 januari 2013.

Zie ook
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006. (Wet op de strafuitvoering art. 70 en art. 95/20)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Justitie, Parl. St. Kamer 2012, nr. 53K2429/001.