Notaris mee aansprakelijk voor betaling onroerende voorheffing

De Brusselse ?ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' legt een informatieverplichting op aan de notarissen in het kader van de onroerende voorheffing. Brussel zocht daarvoor inspiratie bij een Vlaams decreet van 2008 (art. 433 e.v. WIB).

Een notaris die een akte opmaakt over de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, een schip of een vaartuig (binnenschip of zeeschip), is persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de Brusselse gewestbelastingen en de bijbehorende bedragen, indien hij de fiscus niet op de hoogte brengt.

De Brusselse regering zal in een uitvoeringsbesluit nog bepalen hoe de fiscus precies moet verwittigd worden.

De financiële aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de waarde van het vervreemde goed enerzijds, of de waarde van de hypothecaire inschrijving anderzijds, na aftrek van de sommen en waarden waarop in zijn handen beslag onder derden werd gelegd.

De Brusselse fiscus kan de ingewonnen informatie over de verkoop van de onroerende goederen onder meer gebruiken voor het vestigen van de zogenaamde eigenaarsbelasting.

Bron: Ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 8 februari 2013 (art. 24-27 van de Fiscaleprocedureordonnantie).

Zie ook:
[Vlaams] Decreet van 19 december 2008 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 2009, BS 29 december 2008, tot invoeging van de artikelen 433 tot en met 437 in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.