Zwaardere straf voor wie rijbewijs niet inlevert na rijverbod

Vanaf 1 maart 2013 staan er strengere straffen op het niet inleveren van het rijbewijs na een rijverbod. Overtreders riskeren een geldboete van 200 tot 2.000 euro en een bijkomend rijverbod van minstens een maand. Ook wie herhaaldelijk een rijverbod negeert en blijft rijden, wordt in de toekomst harder aangepakt.

Niet inleveren rijbewijs strenger bestraft

Bestuurders die een verval van het recht tot sturen hebben opgelopen, moeten hun rijbewijs binnen de 4 dagen na de dag waarop de kennisgeving door het openbaar ministerie is gedaan, binnenbrengen bij de griffie van het gerecht dat het verval heeft uitgesproken. Dat geldt zowel voor het verval dat wordt uitgesproken om strafrechtelijke als om medische redenen. Het verval gaat in de vijfde dag na de kennisgeving door het OM.

De Wegverkeerswet voorziet voortaan in een specifieke sanctie voor wie nalaat zijn rijbewijs tijdig in te leveren. Tot nog toe kon die inbreuk alleen vervolgd worden als overtreding van eerste graad.

Vanaf 1 maart 2013 riskeren overtreders een geldboete van 200 tot 2.000 euro en een bijkomend rijverbod van minstens een maand (of één van deze straffen). Is er sprake van verzachtende omstandigheden, dan kan de geldboete verminderd worden. Ze moet echter minstens één euro bedragen. Bij herhaling binnen de 3 jaar worden de straffen verdubbeld.

Er wordt ook rekening gehouden met het feit dat een rijverbod al voor een deel verlopen is wanneer iemand zijn rijbewijs laattijdig inlevert. Bij laattijdige inlevering wordt het rijverbod daarom verlengd met de termijn die is verstreken tussen de vijfde dag na de kennisgeving door het OM en de effectieve afgifte van het rijbewijs. Kreeg een veroordeelde meerdere vervallenverklaringen opgelegd als straf, dan kan het OM de perioden van verval opeenvolgend laten ingaan.

Straffen verdubbeld bij herhaaldelijk rijden onder rijverbod

Wie een rijverbod kreeg en toch blijft rijden, riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot een jaar en een geldboete van 500 tot 2.000 euro (of één van deze straffen). Daarnaast dreigt ook een bijkomend rijverbod van minstens 3 maanden tot maximum 5 jaar of een levenslang rijverbod.

Vanaf 1 maart 2013 worden die straffen verdubbeld bij herhaling binnen de 3 jaar. Daarmee komt er voor het rijden spijts het verval van het recht tot sturen een identieke recidiveregeling als voor het rijden spijts de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door het parket die al langer bestond.

Bron: Wet van 18 juli 2012 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen, BS 12 februari 2013.

Bron: Wet van 18 juli 2012 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft het rijden spijts het verval van het recht tot sturen, BS 12 februari 2013.

Zie ook
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, BS 27 maart 1968. (Wegverkeerswet art. 40 en art. 48)
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh) tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen, Parl. St. Kamer 2010, nr. 53K0439/001.
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh) tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft het rijden spijts het verval van het recht tot sturen, Parl. St. Kamer 53K1778/001.