Uitvoeringsbesluit regelt betaling bijzondere bijdrage op aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Vorig jaar heeft de wetgever de basis gelegd voor een bijzondere socialezekerheidsbijdrage op aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Ze is verschuldigd wanneer de stortingen een bepaald plafond overschrijden. Nu omschrijft een uitvoeringsbesluit hoe men die bijdrage moet betalen.

Programmawet

De programmawet van 22 juni 2012 heeft een bijzondere bijdrage van 1,5% ingevoerd op hoge aanvullende pensioenen. De eerste fase van de regeling is pas op 1 januari 2012 in werking getreden, en toch moest de wetgever de tekst al behoorlijk bijsturen. Dat is gebeurd in de programmawet van 27 december 2012.

De bijdrageregeling werd volledig herschreven, maar de basisprincipes bleven wel intact. Zo koos de wetgever in de programmawet van 27 december nog steeds voor een geleidelijke invoering van de bijzondere bijdrage. De definitieve bijdrageregeling zal namelijk pas op 1 januari 2016 in werking treden. Tot dan is een overgangsmaatregel van kracht. Al behoudt de Koning wel de bevoegdheid om de datum van inwerkingtreding te vervroegen.

De regeling voor werknemers en zelfstandigen is vergelijkbaar. Ook binnen de regeling voor zelfstandigen heeft de wetgever de inningsgrondslag van de bijzondere bijdrage herschreven. Maar het bleef vooral wachten op een uitvoeringsbesluit. De Koning kreeg namelijk een zeer ruime bevoegdheid en daar heeft men nu gebruik van gemaakt in het KB van 28 januari 2013.

Betaling

De bijzondere bijdrage wordt betaald aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Dit gebeurt door een storting op het postrekeningnummer 679-0024757-22 (IBAN : BE06 6790 0247 5722), met vermelding van een gestructureerde mededeling samengesteld uit het ondernemingsnummer van de rechtspersoon. De bijdrage wordt geacht te zijn betaald de dag waarop het bedrag ervan op het credit van de rekening van het RSVZ werd gebracht.

Het RSVZ is belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen rond de bijzondere bijdrage. De instelling kan hiervoor sociaal inspecteurs en controleurs inschakelen.

Let op! De rechtspersoon die de bijzondere bijdrage verschuldigd is, kan het feit dat hij geen vervaldagbericht zou hebben ontvangen niet inroepen om zich aan zijn wettelijke verplichtingen te onttrekken.

Invordering

Een gerechtelijke invorderring of een invordering met een dwangbevel zijn mogelijk. Maar het RSVZ zal in ieder geval eerst een laatste aangetekende herinnering sturen met vermelding van de bedragen waarop de invordering zal slaan.

De herinnering kan worden verstuurd door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Ze vermeldt op straffe van nietigheid dat het RSVZ de bedragen kan invorderen met een dwanghevel indien de rechtspersoon niet tot betwisting van de bedragen overgaat (of geen uitstel van betaling vraagt en verkrijgt) per aangetekende brief binnen de maand van de kennisgeving of de betekening van de herinnering.

Een uitstel van betaling schorst de uitvaardiging van een eventueel dwangbevel én de gerechtelijke invordering. Uiteraard moet de rechtspersoon het akkoord met het RSVZ wel naleven.

Dwangbevel

Het RSVZ kan de bijzondere bijdragen, en de eventuele verhogingen, verwijlintresten, kosten en andere aanhorigheden invorderen met een dwangbevel voor zover de rechtspersoon die de bijzondere bijdrage verschuldigd is, de bedragen niet heeft betwist of geen uitstel van betaling heeft gevraagd en verkregen.

De eventuele verhoging is ambtshalve en zonder ingebrekestelling verschuldigd. Bij overmacht of ?andere behartigenswaardige gevallen' kan men aan de verhoging verzaken voor zover de eigenlijke bijzondere bijdrage volledig is betaald. Er moet dan wel een aanvraag tot verzaking bij het RSVZ worden ingediend.

Daarnaast kan het RSVZ afzien van de invordering van de bijzondere bijdragen (en toebehoren) wanneer uit onderzoek blijkt dat de schuldenaar ?redelijkerwijze als totaal onvermogend kan worden beschouwd'.

Sigedis

Bij afwezigheid van betaling of in geval van een onvolledige of onjuiste betaling stelt het RSVZ ambtshalve het verschuldigde bedrag vast. Maar eerst verwittigt het RSVZ de rechtspersoon die de bijzondere bijdrage verschuldigd is met een aangetekend schrijven.

De RSVZ kan informatie verzamelen in de eigen databanken, bij Sigedis, bij de rechtspersoon die de bijzondere bijdrage verschuldigd is, bij de pensioeninstelling, of bij de verzekeringsmaatschappij. Zij zijn ertoe gehouden de gegevens te bezorgen. Sigedis (SIGeDIS, Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales) beheert onder andere de databank voor de opbouw van aanvullende pensioenen.

Het uiteindelijke bijdragebedrag wordt aangetekend verstuurd aan de rechtspersoon die de bijzondere bijdrage verschuldigd is.

In werking

Het uitvoerings-KB van 28 januari 2013 treedt retroactief in werking op 1 januari 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 28 januari 2013 tot uitvoering van artikel 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen, BS 12 februari 2013

Zie ook:
? Programmawet van 22 juni 2012, BS 28 juni 2012 (art. 28 PW)
? Programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012 (art. 69 PW)