Openbare verkoop van goederen beschermde personen kan zonder vrederechter (30-36 DB Justitie)

Bij een openbare verkoop van onroerende goederen uit een failliete boedel of van goederen van een beschermd persoon, moet de vrederechter aanwezig zijn van het kanton waar de goederen gelegen zijn. Een Diversebepalingenwet van 14 januari 2013 schrapt die verplichte aanwezigheid. Voortaan oordeelt de rechter zelf of hij de openbare verkoop al dan niet zal bijwonen.
Dat is één van de maatregelen waarmee minister van Justitie, Annemie Turtelboom, de werklast van de magistraten vermindert.

Ten laatste vanaf 1 september 2013 beslist de vrederechter zelf of hij aanwezig zal zijn bij een openbare verkoop van onroerende goederen die van belang kunnen zijn voor bepaalde beschermde personen: minderjarigen, onbekwaamverklaarden, vermoedelijk afwezigen, personen die geïnterneerd zijn, en personen voor wie een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld.

De vrederechter oordeelt ook zelf of zijn aanwezigheid zinvol is bij een openbare verkoop van onroerende goederen uit nalatenschappen die onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard zijn, uit onbeheerde nalatenschappen, of uit failliete boedels.

De belangen van de beschermde personen en, in, geval van nalatenschappen, van de andere erfgenamen of curatoren, worden voldoende gewaarborgd doordat de vrederechter nog altijd machtiging moet verlenen voor het mogen vervreemden van de onroerende goederen.

Bovendien moet de notaris de verkoopvoorwaarden, mét de datum van verkoop, vóór de aanvang van de bekendmaking laten goedkeuren door de vrederechter.
De vrederechter kan voorwaarden verbinden aan zijn goedkeuring. Zo zou hij bijvoorbeeld kunnen eisen dat hij aanwezig is op de zitting waarop de goederen worden toegewezen.

Als er moeilijkheden zouden ontstaan, kunnen de notaris of andere belanghebbenden zich tot de vrederechter wenden. Die hoort eerst de wettelijke vertegenwoordigers van de belanghebbenden, de voorlopig inbezitgestelden, de erfgenamen die onder voorrecht aanvaard hebben, de curatoren van de onbeheerde nalatenschappen, of de curatoren van de failliete boedels. En daarna kan hij de verkoop laten uitstellen.

De ?wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie' treedt ten laatste op 1 september 2013 in werking, maar de regering kan sommige bepalingen eerder in werking laten treden bij koninklijk besluit.

Bron: Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 2013 (art. 30-36 DB Justitie).

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 598 en art. 1186 e.v. Ger.Wb).