Ook samenlevingscontracten in Centraal huwelijksovereenkomstenregister (art. 2-14 DB Justitie)

Het Centraal huwelijksovereenkomstenregister registreert binnenkort ook samenlevingscontracten en uitspraken van rechtbanken over huwelijksovereenkomsten, huwelijksstelsels en samenlevingscontracten. Momenteel is alleen de inschrijving van (gewijzigde) huwelijkscontracten verplicht. Bovendien zal de opgeslagen informatie in de toekomst toegankelijk zijn voor het grote publiek. De wijzigingen maken deel uit van de hervormingsmaatregelen voor justitie uit de verzamelwet van 14 januari 2013.

Niet alleen huwelijkscontracten

Het Centraal huwelijksovereenkomstenregister werd in 2009 opgericht als algemeen verzamelpunt voor informatie over huwelijkscontracten en gewijzigde huwelijkscontracten (met aanduiding van het huwelijksvermogensstelsel). Vandaag wordt het register verder uitgebreid. Ook samenlevingsovereenkomsten en uitspraken van rechtbanken over huwelijksovereenkomsten, huwelijksstelsels en samenlevingsovereenkomsten moeten in de toekomst geregistreerd worden.

De notaris die zich niet houdt aan de registratieplicht van huwelijkscontracten of wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel riskeert een geldboete van 26 tot 100 euro, ontzetting uit zijn ambt en aansprakelijkheid t.a.v. schuldeisers. De inschrijving is vereist om het huwelijkscontract tegenwerpelijk te maken aan derden ter goeder trouw.

De vonnissen en arresten zullen geregistreerd worden door de griffier van het rechtscollege dat ze heeft uitgesproken. Hij meldt ook elk verzet, hoger beroep en voorziening en elke vernietiging of hervorming van een arrest of vonnis. Hoe de registratie precies verloopt, maakt deel uit van een later KB.

Informatie toegankelijk voor grote publiek

Binnenkort kan iedereen de informatie in het register raadplegen. Wat dit precies inhoudt, is nog niet duidelijk.

Op basis van het KB van 11 juni 2011 zijn de gegevens in het register nu al toegankelijk voor

de notarissen en de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, de gerechtsdeurwaarders en de griffiers en magistraten bij de rechtscolleges, in functie van de uitoefening van hun ambt;

de openbare overheden, de instellingen van openbaar nut en instellingen van algemeen belang indien de kennisneming van huwelijksstelsel van een persoon noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten;

de partijen zelf;

elke andere persoon of instelling toegelaten bij KB vastgesteld na overleg in de ministerraad, na advies van de Privacycommissie.

Op basis van de nieuwe bepaling in de verzamelwet zou het volledige register toegankelijk zijn voor het grote publiek. Bij de ronde amendementen is echter opgeworpen dat het slecht om een deel van de informatie zou gaan. Vonnissen en arresten zouden slechts beperkt kunnen worden geraadpleegd. Bovendien werd gesteld dat ?de wet niet tot doel heeft de toegang tot bepaalde gegevens te wijzigen, maar alleen de manier van consultatie'.

Huwelijksvoorwaarden kooplieden

Aangezien ook de huwelijkscontracten (en contractwijzigingen) waarbij een van de echtgenoten koopman is in het Centraal huwelijksovereenkomstenregister worden opgenomen, is het niet langer nodig een uittreksel te verzenden aan de griffie van elke rechtbank binnen het rechtsgebied de handeldrijvende echtgenoot in het handelsregister ingeschreven is. De betrokken artikels worden dan ook uit het Wetboek van Koophandel geschrapt.

In werking?

De nieuwe bepalingen gelden ten laatste vanaf 1 september 2015. Vanaf wanneer precies staat nog niet vast. De Koning moet de datum van inwerkingtreding nog aangeven.

Bron: Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 2013.

Zie ook
Wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister , opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, BS 6 mei 1977.
Wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009, BS 19 mei 2009. (art. 27-30)