Minder papierwerk bij adoptieaanvraag (art. 75-77 DB Justitie)

Wie een kind wil adopteren, krijgt het binnenkort iets makkelijker. Bij het verzoekschrift aan de jeugdrechtbank (of de rechtbank van eerste aanleg bij meerderjarigen) moet de aanvrager niet langer een afschrift van zijn geboorteakte, een nationaliteitsbewijs en een verklaring van de gewone verblijfplaats voegen. De griffie vraagt die stukken nu zelf op via het Rijksregister.

Alleen wanneer het verzoekschrift onvolledig is of wanneer de griffie bepaalde informatie niet kon krijgen vóór de inleidende zitting, kan de rechter bijkomende inlichten vragen aan ?de meest gerede partij' of vragen om het dossier te vervolledigen. Elke partij kan ook zelf het initiatief nemen om het dossier samen te stellen.

Het gaat om een administratieve vereenvoudiging voor iedere aanvrager van een binnenlandse of interlandelijke adoptie die op de datum van het verzoekschrift is opgenomen in het Rijksregister. De maatregel is niet van toepassing op de personen die zijn ingeschreven in het wachtregister.

Voor vorderingen tot echtscheiding door onderlinge toestemming wordt een gelijkaardige wijziging ingevoerd. Ook hier moeten de betrokkenen niet langer een uittreksel uit de geboorteakten (van de echtgenoten en van hun kinderen), een uittreksel uit de huwelijksakte en een nationaliteitsbewijs bij hun verzoekschrift voegen. Net zoals bij adoptieverzoeken en verzoeken tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting vraagt de griffie de stukken rechtstreeks op via Rijksregister.

Dit onderdeel van de verzamelwet Justitie van 14 januari 2013 treedt in werking op 1 september 2013. De Koning kan die datum wel vervroegen.

Bron: Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 2013. (art. 75-77)

Zie ook
Gerechtelijk Wetboek (art. 1231/4, art. 1231/28 en art. 1288bis)
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie, Verslag, Parl. St. Kamer 2011, 53K1804/016.