Bijzondere jeugdzorg experimenteert met modules

De bijzondere jeugdzorg kan voortaan - voorlopig enkel op experimentele basis - zijn zorgaanbod in modules aanbieden.

Modulair kader

Een organisatie voor bijzondere jeugdzorg kan haar aanbod organiseren op basis van typemodules. Er zijn er verschillende:

contextbegeleiding;

contextbegeleiding in functie van autonoom wonen;

dagbegeleiding in groep;

verblijf van gemiddeld 1 tot 3 nachten per week;

verblijf van gemiddeld 4 tot 7 nachten per week;

kortdurend (crisis)verblijf; en

ondersteunende begeleiding.

Dit modulair aanbod moet op termijn de huidige rigide indeling van het aanbod in erkenningscategorieën vervangen. Nu zit het aanbod verspreid over negen verschillende categorieën (bv. begeleidingstehuizen, gezinstehuizen, dagcentra, ?)

Contextbegeleiding

Contextbegeleiding is de centrale module. Het gaat om de breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen (bv. de sportclub). Binnen deze typemodule kan de instelling kiezen voor modules met hoge intensiteit, middenintensiteit of basisintensiteit.
Bij contextbegeleiding in functie van autonoom wonen zijn er twee modules: middenintensiteit en hoge intensiteit.

Dagbegeleiding in groep

De module ?dagbegeleiding in groep' staat voor een algemene ondersteuning van de minderjarige gedurende een bepaald deel van de dag in een aangepaste omgeving. Het gaat om een begeleiding in groep.

Verblijf

De typemodule 'verblijf' omvat de begeleiding van de minderjarige in een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener. De begeleiding is met overnachting. Men maakt een onderscheid tussen een module van 1 tot 3 nachten en een module van 4 tot 7 nachten.

Ondersteunende begeleiding

Bij de typemodule ?ondersteunende begeleiding' richt de ondersteuning zich op specifieke problematieken waarmee de minderjarige en zijn omgeving in een lopend hulpverleningstraject te maken krijgen.

Cliënttrajecten

Organisaties die modulair werken, vertalen hun hulpverlening in cliënttrajecten. Hierbij moeten de modules naadloos ingezet kunnen worden in functie van de evoluerende hulpvraag. Als een individueel traject dat vraagt, kunnen modules gecombineerd worden.

De organisatie moet op regelmatige basis bekijken of haar hulp nog aansluit bij de noden van de betrokkene. Het traject kan eventueel bijgesteld worden.

Voor elke cliënt activeert de organisatie een ?interne regie'. Die volgt het verloop van het traject op, houdt alle betrokken partijen op de hoogte en garandeert dat het traject naadloos en eenduidig verloopt.

De organisatie moet het aanbod zodanig coördineren dat schakelingen in het traject vlot verlopen en dat breukmomenten vermeden worden.

Erkenningsprocedure

Het nieuwe besluit legt de erkenningsprocedure vast voor de organisaties voor bijzonder jeugdzorg die modulair werken. In de erkenningsaanvraag staan de typemodules en het aantal modules waarvoor erkenning wordt gevraagd. Per gevraagde module vermeldt men ook de leeftijdscategorie en het geslacht van de minderjarigen tot wie men zich wil richten. Ook het pedagogisch profiel van de organisatie én van de modules moet meegegeven worden.

Subsidies

De organisaties krijgen een forfaitaire subsidie per module waarvoor ze erkend zijn. Ze krijgen ook subsidies om aan minderjarigen - bij de module verblijf - zakgeld te geven. Extra subsidies vergoeden de bijzondere kosten voor de buitengewone en medische en paramedische verzorging.

Voor mensen die begeleid worden met een module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen zijn extra subsidies mogelijk. Dit wanneer blijkt dat ze geen recht hebben op een leefloon en zelf geen voldoende inkomsten hebben.

Convenant

Elke modulair werkende organisatie moet - uiterlijk twee maanden na haar erkenning - een convenant afsluiten met het agentschap Jongerenwelzijn. Dat legt haar werkgebied vast en beschrijft hoe ze meewerkt aan de opvolging en het evaluatierapport en hoe ze haar werking en activiteiten registreert.

Evaluatierapport

Jongerenwelzijn bezorgt uiterlijk tegen 1 maart 2014 een evaluatierapport over het nieuwe experiment aan de regering. Met daarin op zijn minste de budgettaire impact ervan op sector- en organisatieniveau, een overzicht van het gebruik van de modules, de inhoudelijke en organisatorische implicaties op organisatieniveau, en eventueel voorstellen om de regels te optimaliseren.

Positief resultaat

Krijgt het experiment een positieve evaluatie dan worden de voorzieningen die nu erkend zijn als begeleidingstehuizen, gezinstehuizen, dagcentra, thuisbegeleidingsdiensten en diensten voor begeleid zelfstandig wonen uiterlijk op 31 december 2014 erkend als organisaties voor bijzondere jeugdzorg die modulair werken.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 11 januari 2013 treedt in werking op 1 januari 2013.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, wat betreft het inschrijven van de mogelijkheid tot een experimenteel modulair kader, BS 1 maart 2013.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand,