Wie vult het attest van erfopvolging aan?

Als de overledene of één van de erfgerechtigden fiscale of sociale schulden heeft, dan moet dat vermeld worden op het attest of de akte van erfopvolging. Een koninklijk besluit van 4 maart 2013 verduidelijkt wíe die vermelding moet aanbrengen.

Als het attest van erfopvolging werd opgesteld door een ontvanger van een registratiekantoor, dan worden de gegevens over de reeds gedane, of nog te verrichten betalingen toegevoegd door een ontvanger van hetzelfde kantoor.

Als het attest van erfopvolging werd opgesteld door een notaris, dan wordt het attest in principe aangevuld door diezelfde notaris, maar dat mag ook gebeuren door een notaris die met hem geassocieerd is.

Deze aanpassing treedt in werking op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 8 maart 2013.

De notaris die een verzoek krijgt om een attest of akte van erfopvolging op te stellen, is sinds 1 juli van vorig jaar verplicht om zich ervan te vergewissen dat de erflater, de erfgenamen, de legatarissen en de begunstigden geen zekere en vaststaande schulden hebben bij de fiscus of de RSZ. Zo niet, kan de notaris persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de nog openstaande bedragen.

Bron: Koninklijk besluit van 4 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 houdende uitvoering van de artikelen 157 tot 163 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 8 maart 2013.

Zie ook:
Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (art. 157 e.v. Programmawet).