Zelfstandige behoudt pensioenrechten bij fout administratie

Een KB van 21 februari 2013 zorgt ervoor dat men binnen de pensioenregeling voor zelfstandigen bepaalde pensioenrechten kan toekennen ondanks het feit dat bijdragesupplementen, die ondertussen verjaard zijn, niet werden betaald.

Voorwaarden

Dit betekent dat bij de regularisatie van een periode die aanleiding geeft tot een bijdragesupplement, de bijdragen die aanvankelijk voor dezelfde periode werden opgevorderd en betaald, voortaan als bewijs van de beroepsbezigheid gelden.

Maar dit zal enkel het geval zijn indien tegelijk aan twee voorwaarden voldaan is:

De regularisatie werd doorgevoerd op een moment dat de schuldenaar de verjaring van de vordering tot het betalen van het bijdragesupplement zou kunnen inroepen, en dit ook effectief doet.

De regularisatie vloeit voort uit een feit dat te wijten is aan een sociaal verzekeringsfonds, een openbare instelling van sociale zekerheid, een fiscaal bestuur of een ander bestuur.

In dit geval blijven de rechten op pensioen verworven ten belope van de bijdragen die de zelfstandige heeft betaald.

De zelfstandige behoudt dus zijn pensioenrechten na een laattijdige correctie in zijn dossier die te wijten is aan de administratie. Hij behoudt de pensioenrechten voor de periodes waarop de laattijdige correctie werd toegepast. De pensioenrechten op basis van de oorspronkelijk betaalde bijdragen blijven met andere woorden volledig open.

Overgang

In het ontwerp-KB zat een overgangsbepaling. Maar die regeling kwam er uiteindelijk niet omdat de Raad van State vreesde dat ze het gelijkheidsbeginsel zou schenden. De toepassing van de initiële regeling hing immers in hoofdzaak af van het al dan niet correct handelen van het sociaal verzekeringsfonds of de openbare instantie in kwestie.

Het KB van 21 februari 2013 treedt in werking op 18 maart 2013. Uit het verslag aan de Koning blijkt dat enkel de gevallen die zich voordoen na de inwerkingtreding onder de nieuwe regeling zullen vallen. Toch zullen ?oude' dossiers herzien kunnen worden wanneer de betrokkene daarom vraagt. De bevoegde administratie zal die ?gevallen van vóór de inwerkingtreding' echter niet ambtshalve opsporen en herzien.

Onrechtvaardig

Volgens minister van Zelfstandigen, Sabine Laruelle, maakt het KB van 21 februari 2013 een eind aan een onrechtvaardigheid: ?Van zodra een zelfstandige zijn sociale bijdragen betaalt, moet de opbouw van zijn pensioenrechten starten. Het is mensonwaardig wanneer iemand zijn hele leven betaalt en op het eind van zijn professionele carrière geen aanspraak kan maken op zijn volledig pensioen door een verkeerde schatting van de administratie.'

Het pensioenrecht van een zelfstandige steunt immers op de volledige vereffening van zijn sociale bijdragen, inclusief de regularisatiesupplementen. Bij een betalingstekort kan de zelfstandige op het eind van zijn loopbaan geen aanspraak maken op het deel van het pensioen dat betrekking had op het onbetaalde supplement. Dit kon zelfs niet na het verstrijken van de verjaringstermijn van 5 jaar, of wanneer de correctie volledig te wijten is aan een fout van de administratie. Deze ?anomalie' is nu weggewerkt.

Bron: Koninklijk besluit van 21 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 8 maart 2013

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968 (art. 13 van het Algemeen Reglement op het Pensioen voor Zelfstandigen)
? Koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967 (art. 15, § 1, derde lid van de Pensioenwet voor Zelfstandigen)
? Persbericht, ministerraad van 22 juni 2012, ?Zelfstandige behoudt zijn pensioenrechten bij fout van de administratie'