Uitbreiding belastbare inkomsten in belasting van niet-inwoners

Een verzamelwet van 13 december 2012 heeft de regels voor de belasting van niet-inwoners (BNI) op een paar punten bijgestuurd. Zo heeft de wetgever twee extra categorieën van belastbare inkomsten in het leven geroepen.

Daartoe werd het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) aangevuld. De nieuwe belastbare beroepsinkomsten werden namelijk opgenomen in een nieuwe paragraaf onder artikel 228 van het wetboek. Maar het KB/WIB 1992 was niet nog afgestemd op deze nieuwe situatie. Dus voert een KB van 4 maart 2013 nu de nodige aanpassingen door.

Aanvulling

Concreet betekent dit dat artikel 87, 5° van het KB/WIB 92 wordt aangevuld met een verwijzing naar de ?nieuwe' inkomsten die opgenomen zijn in artikel 228, §3 van het WIB 1992. De extra categorieën van inkomsten die de wet van 13 december 2012 ingevoerd heeft, zijn voortaan dus opgenomen in de lijst van inkomsten, bezoldigingen ? waarop bedrijfsvoorheffing aan de bron verschuldigd is.

Ook in bijlage III van het KB/WIB verwijst men naar de nieuwe categorieën van belastbare inkomsten. Die bijlage bevat immers de schalen en regels die men gebruikt om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen (inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013).

Tot slot wordt het tarief van de bedrijfsvoorheffing vastgesteld en opgenomen in diezelfde bijlage. Het tarief van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 33%. Maar er geldt wel een kostenforfait van 50%. Het wijzigings-KB verwoordt het als volgt: ?33 pct. (16,5 pct. na aftrek van een forfaitair bedrag voor kosten dat gelijk is aan 50 pct.) van het brutobedrag voor de inkomsten bedoeld in artikel 87, 5°, f.'

Let op! Het bedrag van de voorheffing wordt beperkt tot het maximumbedrag aan bronheffing waarin het van toepassing zijnde dubbelbelastingverdrag voorziet.

Nieuwe inkomsten

De twee extra categorieën van belastbare inkomsten die hier aan bod komen, werden ingevoerd door de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen. Het gaat meer bepaald om:

1/ Inkomsten ten laste van Belgische inwoners, publieke personen of Belgische inrichtingen van niet-inwoners waarvoor volgens een dubbelbelastingverdrag België heffingsbevoegd is, en die op basis van het Belgische interne recht tot nu toe enkel belastbaar waren wanneer ze ontvangen werden door rijksinwoners. Voortaan zijn die inkomsten ook in België belastbaar wanneer ze worden ontvangen door niet-inwoners.

2/ Gelijkaardige inkomsten als in de eerste categorie, maar dan zonder dat op die inkomsten een dubbelbelastingverdrag van toepassing is. Deze inkomsten zijn wel slechts belastbaar in België wanneer ze niet werkelijk zijn belast in het land waar de begunstigde van de inkomsten zijn fiscale domicilie heeft.

In werking

Het KB van 4 maart 2013 is van toepassing op de vanaf 1 maart 2013 betaalde of toegekende inkomsten.

Bron: Koninklijk besluit van 4 maart 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 8 maart 2013

Zie ook:
? Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 20 december 2012
? Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (art. 87, 5° van het KB/WIB 1992)
? Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (art. 228, §3 van WIB 1992)