Samenwerkingsakkoord over illegale arbeid en sociale fraude

Op 1 juni 2011 heeft de federale overheid een samenwerkingsakkoord afgesloten met de gemeenschappen en de gewesten over de coördinatie van de controles op illegale arbeid en sociale fraude. De wet die instemt met dit akkoord is op 21 maart 2013 in het Staatsblad verschenen.

Akkoord

De Federale Staat heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bedoeling is om de tewerkstelling van buitenlandse werknemers beter te controleren.

Een geformaliseerde samenwerking is noodzakelijk omdat deze materie behoort tot de bevoegdheid van federale sociale inspectiediensten en de gewestelijke inspectiediensten. Dankzij het akkoord kan men allerlei controles beter coördineren. Denk maar aan illegale arbeid en sociale fraude bij mensenhandel, arbeidsbemiddeling, terbeschikkingstelling, tewerkstellingsmaatregelen ?

Samenwerking

Bijzondere aandacht gaat uit naar de ?volledige en actieve samenwerking' van de verschillende diensten. Dit gebeurt hoofdzakelijk binnen de arrondissementscellen, via de uitwisseling van informatie en opleidingen. De coördinatie zal vooral via deze cellen verlopen. Ook de opleidingen worden verzekerd binnen de arrondissementscellen.

De diensten nemen deel aan de vergaderingen van de cellen en aan de gecoördineerde controles. En ze geven voldoende feedback over de uitgevoerde gemeenschappelijke controles. Er worden vertegenwoordigers aangeduid die deelnemen aan de vergaderingen van de arrondissementscellen en de vergaderingen van de besloten groepen voor regionale interventie.

De permanente samenwerking, de organisatie en de coördinatie van de controles wordt georganiseerd in elke arrondissementscel onder de leiding van de arbeidsauditeur. Tussen de cellen gebeurt dat door het Federaal Aansturingsbureau.

Informatie

Uiteraard moet men de informatie over de controles zo goed mogelijk uitwisselen. Dit kan gebeuren in het kader van de acties van de arrondissementscellen. Of buiten die cellen, in het kader van een coördinatie van de gemeenschappelijke controles van twee of meerdere inspectiediensten.

De ondertekende partijen ondersteunen de opstelling van een elektronische uitwisseling van de inlichtingen in hun databanken. Met respect voor de wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt. Europa heeft het in de Dienstenrichtlijn van 12 december 2006 over de toegang tot het ?Internal Market Information System'.

Administraties

Bij de federale administraties die betrokken zijn bij deze samenwerking horen de dienst Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Waso, de dienst Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, de inspectiedienst van de RSZ en de inspectiedienst van de RVA.

Op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen gaat het om het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie, de Directie Sociale Inspectie van het Departement Inspectie van de algemene operationele directie Economie, Werk en Opsporing van het Ministerie van het Waalse Gewest, de Directie van de Gewestelijke Arbeidsinspectie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, en de Afdeling Werk, Gezondheid en Sociale Zaken van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

De uitvoering van het akkoord wordt jaarlijks geëvalueerd door het Federaal Aansturingsbureau. De evaluatie wordt opgenomen in het activiteitenverslag dat jaarlijks wordt opgemaakt.

Let op! Het samenwerkingsakkoord bestond al toen het Sociaal Strafwetboek op 1 juli 2011 in werking getreden is. Vandaar dat men in het akkoord soms nog verwijst naar ?oudere' bepalingen. Maar uit de memorie van toelichting bij de instemmingswet blijkt dat het hier gaat om ?dynamische' verwijzingen. Dit betekent dat de tekst waarnaar verwezen wordt van toepassing is, ?rekening houdend met de eventuele wijzigingen ervan'. Men kijkt dus naar de overeenkomstige bepalingen van het Sociaal Strafwetboek.

In werking

De instemmingswet van 1 maart 2013 zorgt ervoor dat het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 in werking kan treden. De wet treedt in werking op 31 maart 2013.

Bron: Wet van 1 maart 2013 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat, en de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude, BS 21 maart 2013

Zie ook:
Samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat, en de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude (Tekst van het akkoord: 2508/001, 14 ev.)