RVP int Riziv-bijdrage op pensioenen

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is voortaan alleen bevoegd voor de inning en het beheer van de bijdrage van 3,55% op de pensioenen.

Tot nu beheerden het Riziv en de RVP samen de inhouding van 3,55% voor de financiering van het Riziv. Maar de RVP is het enige aanspreekpunt voor de sociaal verzekerde. En de RVP zorgt voor de inning en de invordering van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen. Ook het beheer van het pensioenkadaster is in handen van die dienst.

Vandaar dat een wet van 13 maart 2013 er nu voor zorgt dat de RVP voortaan ook de opdrachten zal vervullen die nu nog tot de bevoegdheid van het Riziv behoren.

Dit impliceert dat men de wetgeving over de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aanpast, rekening houdend met de nieuwe opdrachten van de RVP. Voortaan is enkel de RVP belast met het beheer van de pensioengegevensbank.

Daarnaast worden ook de ZIV-wet en de bepalingen rond de solidariteitsbijdrage die opgenomen zijn in een wet van 30 maart 1994, afgestemd op de nieuwe situatie. De regering krijgt ook de bevoegdheid om nieuwe uitvoeringsbepalingen uit te werken. Ook de overname van de gerechtelijke procedures waarbij het Riziv partij is en de overplaatsing van de personeelsleden van het Riziv naar de RVP (ambtshalve mobiliteit) moeten nog verder geregeld worden.

De RVP zal de ontvangen bijdragen aan het Riziv storten. Het Riziv zal dan op zijn beurt een deel van het geld overmaken aan de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en aan de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden.

Zoals aangegeven, moet er nog een en ander geregeld worden. Het blijft dus wachten op de nodige uitvoeringsbepalingen. Het is dan ook logisch dat de Koning de datum zal vastleggen waarop de wet van 13 maart 2013 globaal genomen in werking treedt. De nieuwe wet moet wel ten laatste op 1 januari 2014 in werking treden.

Bron: Wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55% ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen, BS 21 maart 2013

Zie ook:
? Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994 (art. 191, eerste lid, 7° van de ZIV-wet)
? Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, BS 22 februari 1990 (art. 9bis, §4, eerste zin van de Kruispuntbankwet)
? Artikel 68 ev. van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, BS 31 maart 1994