Eerste 3 boeken voor gloednieuw Wetboek van Economisch Recht

België heeft een Wetboek van Economisch Recht. Of toch al 3 van de 17 boekdelen. De federale wetgever heeft voorlopig Boek II met algemene beginselen, Boek VIII kwaliteit van producten en diensten en de overeenstemmende definities in Boek I op punt gezet.

Wetboek van Economisch Recht in fasen

De federale wetgever is gestart met het bundelen van zijn economische regelgeving in één Wetboek van Economisch Recht. Het is de bedoeling om de bestaande wetgeving te hergroeperen en te actualiseren wat de raadpleging en de toepassing ervan moet bevorderen.

Omdat het niet gaat om een loutere codificatie, maar om een grondige hervorming, heeft de regering gekozen om het Wetboek gefaseerd in te voeren. Vandaag krijgt het Wetboek vorm met Boeken II ?Algemene Beginselen' en VIII ?Kwaliteit van producten en diensten' en de overeenstemmende definities van Boek VIII in Boek I ?Definities'.

De volgende boeken zullen de komende maanden worden ingevoegd als wijzigingen van de huidige wet van 28 februari 2013. Het gaat om

Boek III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen);

Boek IV. - Bescherming van de mededinging;

Boek V. - De mededinging en prijsevolutie;

Boek VI.- Marktpraktijken en bescherming van de consument;

Boek VII.- Bescherming van de consument van financiële diensten en instrumenten;

Boek IX.- Veiligheid van producten en diensten;

Boek X.- Economische Overeenkomsten;

Boek XI.- Intellectuele eigendom;

Boek XII.- Recht van de elektronische economie;

Boek XIII.- Overlegmechanismen;

Boek XIV.- Maatregelen voor crisisbeheer;

Boek XVI.- Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen;

Boek XVII.- Bijzondere rechtsprocedures.

Boek VIII

In Boek VIII bevat de regels die de kwaliteit van onze producten, diensten en transacties moet verzekeren. Het omvat de bepalingen uit volgende wetten:

de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie;

de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbebeoordeling; en

de wet van 16 juli 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen.

De inhoud ervan wordt overgenomen zonder ingrijpende wijzigingen. Het staat nog niet vast wanneer het Wetboek in werking treedt, maar vanaf die dag worden de wetten van 1970, 1990 en 2003 grotendeels opgeheven.

Normalisatie en accreditatie

De algemene bepalingen m.b.t. normalisatie en accreditatie zijn dezelfde gebleven. We tekenen toch enkele kleine correcties en verduidelijkingen op:

er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de naleving van een norm vrijwillig is, maar dat dit geen afbreuk doet aan de mogelijkheid om de naleving ervan verplicht te stellen in wetten, besluiten, verordeningen, administratieve handelingen, lastenboeken of overeenkomsten van gemeen recht;

overheden kunnen verwijzen naar de referte van een norm, zonder de volledige titel te moeten weergeven.

Ook voor de werking van het Bureau voor Normalisatie zijn er nieuwigheden. Zo wordt bijvoorbeeld toegevoegd dat de Koning de inhoud en de regels voor de voorstelling van het algemeen schema dat door het Bureau wordt goedgekeurd, kan vastleggen. En dat de Raad van Bestuur het jaarverslag dat werd opgesteld door het Bureau moet goedkeuren. De Hoge Raad voor Normalisatie moet op zijn beurt advies uitbrengen over het jaarverslag.

Het eerste deel van Boek VIII gaat ten slotte dieper in op de accreditatie van de instellingen voor conformiteitsbeoordeling waar ook de taken van de Nationale Raad voor Accreditatie worden behandeld.

Meeteenheden, meetstandaarden en meetinstrumenten

Het Wetboek heeft het niet langer over ?meetwerktuigen', maar hanteert het meer gebruikelijke begrip ?meetinstrumenten'. Er wordt ook formeel gemeld dat ?de dienst bevoegd voor de uitvoering van metrologische verrichtingen' moet deelnemen aan internationale programma's van vergelijkende metingen. Dit is nodig om het vertrouwen in de standaarden en de kwaliteit van de metingen van de meetinstrumenten te garanderen.

Vanaf ??

Het wettelijk kader ligt dan wel vast, er zijn nog heel wat uitvoeringsbepalingen nodig. De Koning zal dan ook later de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 februari 2013 vastleggen. Tot die dag blijven de oude wetten en besluiten van toepassing.

Bron: Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht, BS 29 maart 2013.

Zie ook
Wetontwerp tot invoering van het Wetboek economisch recht, Parl. St. Kamer 2012, nr. 53K2543/001.