?Kleine' telecomoperatoren informeren BIPT over vrijwillig aanbieden sociaal tarief

Sinds 4 augustus 2012 zijn enkel telecomoperatoren met een omzet van meer dan 50 miljoen euro verplicht om het sociaal tarief aan te bieden. De kleinere spelers mogen de kortingen nog vrijwillig aanbieden op voorwaarde dat ze aangifte doen bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Klanten van wie de operator geen sociaal tarief meer aanbiedt, kunnen zonder boete overstappen naar een operator die dat wel doet. Voortaan is duidelijk hoe de aangifte en overstap in de praktijk verlopen.

Aangifte vrijwillig aanbod sociaal tarief

Vijfenzestigplussers, gehandicapten, leefloners, ? kunnen sinds vorig jaar niet meer bij elke telecomoperator (vaste/mobiele telefonie of internet) aanspraak maken op het sociaal tarief. Sinds 4 augustus 2012 moeten alleen nog operatoren met een omzet van meer dan 50 miljoen euro de kortingen aanbieden. Andere operatoren mogen dat nog doen op voorwaarde dat ze het BIPT op de hoogte brengen.

Die aangifte bevat

de identiteit, het adres van de aangever en de naam van een contactpersoon;

de omzet die in België werd behaald met de openbare elektronische communicatiediensten (excl. televisiediensten) gedurende het voorgaande jaar;

het soort netwerk dat wordt aangeboden (vast/mobiel of beide);

het soort netwerk waarop het sociaal tarief zal worden toegepast;

informatie over het al dan niet aanbieden van een openbare telefoondienst of een dienst voor internettoegang;

de datum vanaf wanneer het sociale tarief zal worden aangeboden.

Dat laatste is nodig omdat de operatoren die kiezen om het sociaal tarief aan te bieden, dat voor 5 jaar moeten doen.

Het BIPT bezorgt de aanvrager, binnen de 30 dagen na ontvangst van de aangetekende zending, een ontvangstbevestiging en de melding dat de aangifte geregistreerd werd. Het Instituut publiceert een volledige lijst van aanbieders van het sociale tarief op zijn website.

Overstap naar andere operator

Door de nieuwe regels is het mogelijk dat operatoren die vroeger een tariefkorting aanboden, dat nu niet meer moeten doen. De operatoren die er niet voor kiezen om het tarief alsnog vrijwillig aan te bieden, moeten hun abonnees minstens een maand voor de datum waarop het tariefvoordeel zal vervallen, persoonlijk op de hoogte brengen. De abonnees hebben dan de keuze om (zonder boete):

bij de operator te blijven maar dan zonder sociaal tarief;

een contract af te sluiten met een andere operator die het sociale tarief niet aanbiedt;

een contract af te sluiten met een andere operator die het sociale tarief wel aanbiedt.

Klanten die overstappen naar een operator die het tarief wel aanbiedt, moeten niet opnieuw bewijzen dat ze recht hebben op het sociaal tarief. Ze dienen louter een verzoek tot overdracht in bij de nieuwe operator. Die stuurt het verzoek op zijn beurt door naar het BIPT. Het BIPT kan één keer om de 2 jaar nagaan via zijn databank of de betrokkene voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van het sociale tarief. Er volgt dan ook geen nieuwe verificatie wanneer het BIPT dat heeft bevestigd in de 2 jaar voorafgaand aan het verzoek. Als dat niet het geval is, wordt wel een automatische controle doorgevoerd. Alleen wanneer bij die controle niet duidelijk kan worden vastgesteld of aan alle voorwaarden werd voldaan, zal de aanvrager bijkomende inlichtingen of documenten moeten indienen.

8 april 2013

De procedures worden ingevoerd via 2 KB's van 4 maart 2013. Ze treden beide in werking op 8 april 2013, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 4 maart 2013 betreffende de inhoud en nadere regels van de aangifte in verband met de vrijwillige levering van het sociale element van de universele dienst, BS 29 maart 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 4 maart 2013 betreffende de nadere regels inzake overdracht van sommige begunstigden van het sociale element van de universele dienst, BS 29 maart 2013.

Zie ook
Wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 25 juli 2012.