Jaarrekening ondernemingen: IASB wijzigt vijf standaarden bij jaarlijkse update

De International Accounting Standards Board (IASB) bracht op 17 mei 2012 verbeteringen aan in IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32 en IAS 34 (met gerelateerde wijzigingen aan andere standaarden). Hiermee sluit de IASB de ?Verbeteringen in IFRSs cyclus 2009-2011' af. Ondernemingen moeten de wijzigingen toepassen vanaf hun eerste boekjaar dat op of na 1 januari 2013 van start gaat. Eerdere toepassing is toegestaan.

Verordening (EU) nr. 301/2013 van 27 maart 2013 heeft deze verbeteringen toegevoegd aan de coördinatie van alle internationale standaarden voor de jaarrekeningen, die als bijlage bij verordening (EG) nr. 1126/2008 zit.

Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen.

IFRS 1

In IFRS 1 ?Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards (IFRSs)' bracht de IASB volgende wijzigingen aan:

een onderneming die tijdens een voorgaande verslagperiode de IFRSs heeft toegepast, maar waarvan de recentste voorgaande jaarrekening geen expliciete en onvoorwaardelijke verklaring van overeenstemming met de IFRSs bevatte, moet:ofwel IFRS 1 toepassen;ofwel de IFRSs retroactief toepassen overeenkomstig IAS 8 ?Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten? alsof de onderneming nooit had opgehouden de IFRSs toe te passen.

eerste toepassers moeten de regels volgen die de IASB heeft toegevoegd voor de verwerking van financieringskosten met betrekking tot in aanmerking komende activa waarvoor de activeringsdatum vóór de datum van overgang naar IFRS valt (wijziging bijlage D bij IFRS 1).

IAS 1

In IAS 1 ?Presentatie van de jaarrekening' heeft de IASB de vereisten aangepast voor de presentatie en verstrekking van de (aanvullende) vergelijkende informatie.

Ook IFRS 1 werd afgestemd op de verbeteringen in IAS 1.

IAS 16

In IAS 16 ?Materiële vaste activa' werden er regels toegevoegd voor de classificatie van reserveonderdelen, reserveapparatuur en onderhoudsbenodigdheden.

IAS 32

In IAS 32 ?Financiële instrumenten: presentatie' verduidelijkt de IASB dat de ondernemingen de fiscale effecten van eigenvermogensinstrumenten moeten verwerken in overeenstemming met IAS 12 ?Winstbelastingen'.

Rente, dividenden, verliezen en winsten die verband houden met een financieel instrument of een component die een financiële verplichting is, moeten als baten of lasten in de winst- en verliesrekening worden opgenomen. Uitkeringen aan houders van een eigenvermogensinstrument moet de onderneming rechtstreeks in het eigen vermogen verwerken. De transactiekosten van een eigenvermogenstransactie moeten ten laste van het eigen vermogen worden gebracht.

De winstbelasting die met uitkeringen aan houders van een eigenvermogensinstrument en met de transactiekosten van een eigenvermogenstransactie verband houdt, moet administratief worden verwerkt in overeenstemming met IAS 12 ?Winstbelastingen'.

Ook IFRIC 2 ?Aandelen van leden in coöperatieve entiteiten en soortgelijke instrumenten' werd afgestemd op de verbeteringen die de IASB aanbracht in IAS 32.

IAS 34

In IAS 34 ?Tussentijdse financiële verslaggeving' verduidelijkt de IASB de regels voor de vermelding van de vereiste segmentinformatie in een tussentijds financieel verslag over de totale activa, zodat dit overeenkomt met de vereisten in IFRS 8 ?Operationele segmenten'.

In werking

Verordening (EU) nr. 301/2013 van de Commissie van 27 maart 2013 treedt in werking op 31 maart 2013.

Bron: Verordening (EU) nr. 301/2013 van de Commissie van 27 maart 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot jaarlijkse verbeteringen in International Financial Reporting Standards, cyclus 2009-2011, Pb.L. 28 maart 2013, afl. 90, 78.

Zie ook:
Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 29 november 2008, afl. 320, 1, (Coördinatie)