Nieuwe bevoegdheden bij Vlaamse Belastingdienst

Voortaan kunnen ook het afdelingshoofd en de directeurs van de ?afdeling dossierbehandeling' en van de ?afdeling klantenmanagement' van het agentschap Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) de heffingen die Vlabel int, oninbaar stellen. Het afdelingshoofd en de directeurs van de ?afdeling inning en invordering' en van de ?afdeling taxatie vermogensbelastingen' waren hiervoor al eerder bevoegd.

Het afdelingshoofd en de directeurs van de ?afdeling inning en invordering' van Vlabel kunnen optreden als inhoudelijk ordonnateur voor de uitbetaling van reguliere innings- en geschilkosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de inning van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.
Voortaan behoren ook de niet op de belastingplichtige verhaalde kosten van rechtstreekse of onrechtstreekse vervolgingen, al dan niet in het kader van internationale invorderingsbijstand, tot die ?reguliere innings- en geschilkosten'.

Naast bovenstaande wijzigingen publiceert de administrateur-generaal van Vlabel bij zijn besluit van 5 maart 2013 de nieuwe personeelslijst van Vlabel, met vermelding van hun functie, afdeling en standplaats.

In werking

Het besluit van de administrateur-generaal van Vlabel van 5 maart 2013 treedt in werking op 27 maart 2013.

Bron: Besluit van de administrateur-generaal van 5 maart 2013 tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 14 maart 2012 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap Vlaamse Belastingdienst, BS 27 maart 2013, 19.556.

Zie ook:
Besluit van de administrateur-generaal van 14 maart 2012 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap Vlaamse Belastingdienst, BS 4 april 2012 (ed. 2), 21.176 (Coördinatie).