Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2013 in het Staatsblad

Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2013. De nieuwe PB-aangifte telt niet minder dan 61 nieuwe codes. De administratie heeft de exacte indieningsdatum voor de PB-aangifte nog niet vastgelegd, maar vermoedelijk zal dat 28 juni 2013 zijn. Mandatarissen die de PB-aangifte van hun cliënten via Tax-on-web indienen, krijgen langer de tijd. Vanaf 24 april 2013 zal het nieuwe aangifteformulier beschikbaar zijn op Tax-on-web. Belastingplichtigen kunnen hun aanslagbiljet in de personenbelasting nu ook elektronisch ontvangen via Zoomit. Wij tekenden hierna de belangrijkste verschillen op tussen het nieuwe aangifteformulier voor het aanslagjaar 2013 en dat van vorig jaar.

PB-aangifteformulier aj. 2013

Het aangifteformulier in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2013 bestaat uit:

een formulier ?Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting? (aparte formulieren voor deel 1 en deel 2). Hierop kan de belastingplichtige vrij alle berekeningen of vermeldingen aanbrengen die hij nodig heeft om het eigenlijke aangifteformulier correct in te vullen en om later de aangegeven bedragen gemakkelijker terug samen te stellen. Hij moet de codes (met een controlecode van twee cijfers erna), de bedragen en de andere gegevens overbrengen op het eigenlijke aangifteformulier. Het voorbereidend formulier is uitsluitend bestemd voor de belastingplichtige;

de ?aangifte in de personenbelasting? zelf (deel 1 en 2), die samen met de bewijsstukken en bijlagen wordt ingescand, is een samenvatting van de gegevens uit het voorbereidend formulier. Het deel 1 en het deel 2 van de eigenlijke aangifte zijn niet langer aparte formulieren. Beide delen zijn nu samengevoegd op één aangifteformulier, met daarop een geheugensteun voor het invullen ervan (met voorbeelden). De belastingplichtige moet enkel het aangifteformulier opsturen naar het scanningscentrum van Gent of Namen (of deponeren in de bus van het lokaal belastingkantoor).

Tax-on-web

Ook dit jaar kunnen de belastingplichtige of zijn mandataris de PB-aangifte (deel 1 en 2) elektronisch invullen en via ?Tax-on-web' indienen. Belastingplichtigen die deel 2 van de PB-aangifte nodig hebben, laten dat bijna altijd invullen door hun accountant, belastingconsulent of boekhouder-fiscalist. Enkel mandatarissen (volmachthouders) die de PB-aangifte van hun cliënten via Tax-on-web indienen, krijgen hiervoor langer de tijd.

Opgelet! Het nieuwe aangifteformulier is pas vanaf 24 april 2013 beschikbaar op Tax-on-web.

PB-aangifte met hulp van belastingambtenaar

Een belastingplichtige kan zijn PB-aangifte laten invullen door een belastingambtenaar. Die vult de aangifte dan elektronisch in via Tax-on-web. De belastingplichtige moet één van de twee afdrukken van de gegevens die de belastingambtenaar in Tax-on-web heeft ingebracht, waarmerken, dateren en ondertekenen. Daarna kan hij deze afdruk ofwel overhandigen aan de belastingambtenaar die hem heeft geholpen, ofwel opsturen naar het scanningscentrum. Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie voor de belastingplichtige.

Aanslagbiljet via Zoomit

Belastingplichtigen die hun aanslagbiljet in de personenbelasting voortaan elektronisch willen ontvangen via Zoomit, kunnen dat aan de administratie meedelen via www.myminfin.be of bij het indienen via Tax-on-web. Zoomit is een gratis bankservice die door de meeste banken wordt aangeboden via hun internetbankieren.

Nieuw in de PB-aangifte aj. 2013

Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste verschillen tussen de PB-aangifte voor het aanslagjaar 2013 en die van vorig jaar.

Deel 1: Vak I. Wijziging of eerste mededeling van uw bankrekening - Telefoonnummer

De houder(s) van een bankrekening moeten in Vak I. niet langer specificeren of ze:

de linker- of de rechterkolom van het voorbereidingsformulier moeten invullen;

twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden zijn die een gezamenlijke aangifte indienen.

Deel 1: Vak II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten

De bedragen die in dit vak voorkomen, werden aangepast aan de consumptieprijsindex.

In rubriek II.A.1. Persoonlijke gegevens moeten gehuwden en wettelijk samenwonenden niet langer aankruisen of de ?nettobestaansmiddelen van hun partner in 2012 meer dan dan 2.990 EUR bedroegen' (codes 1005-62 en 1009-58 zijn weggevallen).

Punt 2. van rubriek II.A. werd herschikt (o.a. info verplaatst naar nieuw punt 3. van rubriek II.A.).

Er werd een nieuw punt 3. toegevoegd aan rubriek II.A. waarin de belastingplichtige moet aanduiden of hij:

a) als ambtenaar, ander personeelslid of gepensioneerde van een internationale organisatie in 2012 beroepsinkomsten heeft verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten (nieuwe codes 1062-05/2062-72). Zo ja, bedroegen die beroepsinkomsten in 2012 meer dan 9.810 EUR? (code 1020-47);

b) gehuwd of wettelijke samenwonend is met een in a) bedoelde ambtenaar, enz. van een internationale organisatie die in 2012 meer dan 9.810 EUR beroepsinkomsten heeft verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten (code 1021-46);

c) een belastingplichtige met een zware handicap is? (codes 1028-39 en 2028-09).

Deel 1: Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen

In rubriek IV.A.1.b) moet de belastingplichtige zijn wedden en lonen die niet op een fiche zijn vermeld niet langer opsplitsen in ?vakantiegeld (nettobedrag + BV)', ?voordelen van alle aard' en ?andere'.

Er werd een nieuw punt 4. ?Wedden, lonen, enz. voor gepresteerde opzegtermijn, die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen (andere dan bedoeld in 13, a. 2° en 14, a, 2°)? toegevoegd aan rubriek IV.A.
Door de invoeging van het nieuwe punt 4. worden de punten van rubriek IV.A. die hierop volgen, hernummerd.

Volgende punten van rubriek IV.A kregen een nieuwe indeling:

punt 7. ?Achterstallen (andere dan bedoeld in 13, c en 14, c)?;

punt 8. ?Opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in 13, d en 14, d)? en inschakelingsvergoedingen?;

punt 9. ?Bezoldigingen van december 2012 (overheid)?;

punt 13. ?Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten verkregen wedden, lonen enz., vervroegd vakantiegeld, achterstallen, opzeggingsvergoedingen? ;

punt 14. ?Door scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, en door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkregen wedden, lonen enz., vervroegd vakantiegeld, achterstallen, opzeggingsvergoedingen?.

Deel 1: Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen

In dit nieuwe Vak VII. moet de belastingplichtige het volgende aangeven:

inkomsten van kapitalen voor aftrek van de innings- en bewaringskosten (rubriek VII.A.);

netto-inkomen van verhuring, verpachting, gebruik of concessie van roerende goederen (rubriek VII.B.);

inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten (rubriek VII.C.);

inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties (rubriek VII.D.);

innings- en bewaringskosten betreffende aangegeven inkomsten (rubriek VII.E.);

inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is (rubriek VII.F.).

Door de invoeging van dit nieuwe Vak VII. worden de vakken die hierop volgen, hernummerd.

Deel 1: Vak VIII. Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen

In Vak VIII. moet de belastingplichtige enkel nog volgende bedragen noteren:

nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken (rubriek VIII.1.);

onderhoudsuitkeringen (werkelijk betaald bedrag) (rubriek VIII.2.);

bijzondere bedragen voor de sociale zekerheid die, met betrekking tot de jaren 1982 tot 1988 in 2012 aan de RVA zijn betaald (rubriek VIII.3.).

De aftrek van giften, van de uitgaven voor opvang van kinderen en van bezoldigingen van een huisbediende zijn uit dit vak verdwenen (voortaan belastingvermindering in plaats van belastingaftrek). Ze werden verplaatst naar Vak X. (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen.

Deel 1: Vak X. (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen

In Vak X. kan de belastingplichtige voortaan de belastingvermindering invullen voor onder meer:

giften (rubriek X.A.);

de uitgaven voor kinderoppas (rubriek X.B.);

niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van niet-verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andere EER-lidstaat (rubriek X.C.);

bezoldigingen van een huisbediende (rubriek X.D.).

Onder de rubriek X.K. moeten de verschillende belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning worden vermeld. Het gaat hier om belastingverminderingen voor:

de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie;

de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie;

de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking;

de vervanging of het onderhoud van stookketels;

de plaatsing van dubbele beglazing;

de isolatie van daken, (muren en vloeren);

de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie van door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdschakeling;

een energie-audit van de woning.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen in ?nieuwe' woningen (bij de aanvang van de werken nog geen 5 jaar in gebruik) en ?oude' woningen (5 jaar of langer in gebruik bij aanvang van de werken). De belastingplichtige moet ook aanduiden of de werken aan de woningen al dan niet werden uitgevoerd in kader van een vóór 28 november 2011 gesloten contract. Een belastingplichtige die energiebesparende investeringen heeft gedaan in meer dan één woning, moet dat ook afzonderlijk vermelden.

Onder de rubriek X.O. moet het bedrag van de belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand niet meer opgesplitst worden (voordien: woning vaarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker bent, of waarvan u huurder bent).

Deel 1: Vak XII. Verrekenbare woonstaatheffing

In dit nieuwe Vak XII. moet de belastingplichtige het bedrag van de woonstaatheffing invullen die op de door hem verkregen interesten is ingehouden (nieuwe codes 1555-94/2555-64).

Deel 1: Vak XIII. Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland

Indien de belastingplichtige, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie hij deze aangifte indient, of één van zijn niet-ontvoogde minderjarige kinderen ooit één of meer (nog lopende) individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten heeft afgesloten bij een verzekeringsonderneming die is gevestigd in het buitenland, moet hij nu de naam en voornaam van de verzekeringnemer en het land waar de verzekering werd afgesloten in Vak XIII. vermelden.

Deel 2: Vak XV. Diverse inkomsten

Door de invoeging van nieuwe vakken in Deel 1. van de ?Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting' worden de vakken in Deel 2 hernummerd.

Het ?oude? Vak XIII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen werd geschrapt in Deel 2 van het voorbereidingsformulier.

Rubriek XV.A. Diverse inkomsten van roerende aard kreeg een nieuwe indeling.

In rubriek XV.A.1.c).2° moeten nu ook de vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1 februari 2005, met roerende voorheffing van 21%, apart vermeld worden. Dit geldt ook voor deze vergoedingen waarop geen roerende voorheffing is geheven en die belastbaar zijn tegen 21% (rubriek XV.A.2.f).2°).

In rubriek XV.A.2.c) moet de belastingplichtige de inkomsten aangeven van de concessie van het recht om zend- en ontvangstapparaten voor mobiele telefonie te installeren (overeenkomsten gesloten vóór 1 maart 1990 en vanaf 1 maart 1990).

Deel 2: Vak XVI. Bezoldigingen van bedrijfsleiders

In rubriek XVI.1.b) moeten de bedrijfsleiders hun bezoldigingen die niet op een fiche zijn vermeld niet langer uitsplitsen in ?vakantiegeld (nettobedrag + BV)', ?voordelen van alle aard' en ?andere'.

Er werd een nieuw punt 2. ?Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn, die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen?, toegevoegd aan Vak XVI.

De opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen kregen een nieuwe indeling (rubriek XVI.6.).

Deel 2: Vak XIX. Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid

In rubriek XIX.2. moeten de bedrijfsleiders voortaan de ingehouden bijkomende heffing op roerende inkomsten vermelden.

Het ?oude? vak XXII. Verrekenbare woonstaatheffing werd geschrapt in Deel 2 van het voorbereidingsformulier.

In werking

Het KB van 3 april 2013 treedt in werking op 18 april 2013.
In bijlage bij dit KB zit het model van aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 3 april 2013 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2013, 21.606.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 14 maart 2012 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2012, BS 21 maart 2012 (ed. 1), 16.419.