Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2013

Het KB van 3 april 2013 legt de referentie-CO2-uitstoot voor 2013 vast die gebruikt wordt bij de berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen.

Formule

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen wordt berekend als volgt (art. 36, §2, lid 1, WIB 1992): cataloguswaarde x 6/7 x CO2-percentage

Cataloguswaarde

Onder ?cataloguswaarde' wordt verstaan: de catalogusprijs van de wagen in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

De cataloguswaarde van de wagen daalt per 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van zijn eerste inschrijving, met 6%. Een begonnen maand telt daarbij voor een volledige maand. De vermindering kan maximaal 30% zijn. Dus wanneer de wagen meer dan 60 maanden (= meer dan 5 jaar) oud is, daalt de cataloguswaarde niet meer.
Deze ?ouderdomscorrectie' geldt zowel voor nieuw aangekochte wagens als voor tweedehandswagens.

CO2-percentage

Het CO2-percentage hangt af van de CO2-uitstoot van de wagen.

Voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor en een CO2-uitstoot van 115 g/km bedraagt het CO2-basispercentage 5,5%. Idem voor wagens met een dieselmotor en een uitstoot van 95 g/km.
Voor voertuigen met een hogere CO2-uitstoot dan de referentie-uitstoot komt daar 0,1% bij per extra gram CO2, tot maximum 18%.
Voor voertuigen met een lagere CO2-uitstoot gaat daar 0,1% af per gram CO2 onder de CO2-referentiewaarde, tot minimum 4%.

Referentie-CO2-uitstoot 2013

De Koning legt jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot vast in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de wagens die tijdens het vorige belastingtijdperk als nieuw werden ingeschreven, en de cijfers van het referentiejaar 2011.

Voor het referentiejaar 2011 bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot 127,3 g/km; voor 2012 was dat 127,9 g/km.

De referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2013 is dus gelijk aan (art. 18, §3, nieuw punt 9°, KB/WIB 1992):

voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor: 115 g/km x 127,9/127,3 = 115,54202, afgerond 116 g/km;

voor voertuigen met een dieselmotor: 95 g/km x 127,9/127,3 = 95,447761, afgerond 95 g/km.

Als de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geen gegevens bezit over de CO2-uitstoot van een wagentype, dan gaat de wetgever ervan uit dat de uitstoot 205 g/km bedraagt voor een wagen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor, of 195 g/km voor een wagen met dieselmotor.

Minimum 1.230 euro

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen bedraagt voor 2013 altijd minstens 1.230 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2014; geïndexeerd bedrag aj. 2013: 1.200 euro).

Als het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan en de werknemer een bijdrage moet betalen aan zijn werkgever, wordt die bijdrage in mindering gebracht van het geraamde voordeel.

In werking

Deze maatregel treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2014 (dus op de vanaf 1 januari 2013 toegekende voordelen van alle aard).

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing moet de nieuwe regeling pas worden toegepast op de voordelen van alle aard die worden toegekend vanaf 1 april 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard, BS 8 april 2013, 21.604.

Zie ook:
- Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (ed. 3), 22.143 - art. 143 en art. 153.
- Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011, (ed. 4) - art. 39 en art. 52.