Jaarrekening ondernemingen: Europese Commissie keurt wijzigingen aan IFRSs 10, 11 en 12 goed

De International Accounting Standards Board (IASB) publiceerde op 28 juni 2012 wijzigingen aan IFRSs 10, 11 en 12 (met gerelateerde wijzigingen aan IFRS1). Deze wijzigingen moeten de overgang naar de nieuwe standaarden vereenvoudigen. Via haar verordening (EU) nr. 313/2013 voegt de Europese Commissie ze toe aan de coördinatie van de internationale standaarden voor de jaarrekeningen (bijlage verordening (EG) nr. 1126/2008). Ondernemingen moeten de herziene IFRSs 10, 11 en 12 toepassen vanaf het boekjaar dat op of na 1 januari 2014 van start gaat.

De wijzigingen aan IFRS 10 ?Geconsolideerde jaarrekening', IFRS 11 ?Gezamenlijke overeenkomsten' (met gerelateerde wijziging aan IFRS 1 ?Eerste toepassing van IFRSs') en IFRS 12 ?Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten' vloeien voort uit het ?voorontwerp Overgangsleidraden' dat gepubliceerd is in december 2011.
Ze verduidelijken de bedoeling van de IASB bij de eerste publicatie van de overgangsleidraad in IFRS 10.
Bovendien verlenen ze bijkomende overgangsondersteuning in IFRSs 10, 11 en 12 en beperken ze de verschaffing van informatie over de specifieke rubrieken die IAS 8 ?Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten' vereist, tot de meest recente vergelijkende periode.
Als gevolg van de wijzigingen in de informatieverstrekking voor niet-geconsolideerde gestructureerde ondernemingen wordt de vereiste geschrapt om vergelijkende informatie in te dienen voor perioden vóór de eerste toepassing van IFRS 12.

De wijzigingen in IFRS 11 bevatten verwijzingen naar IFRS 9 die momenteel niet kunnen toegepast worden omdat de Europese Commissie IFRS 9 nog niet heeft goedgekeurd. Daarom moet in IFRS 11 elke verwijzing naar IFRS 9 gelezen worden als een verwijzing naar IAS 39 ?Financiële instrumenten: opname en waardering'.

In werking

Verordening (EU) nr. 313/2013 van de Commissie van 4 april 2013 treedt in werking op 8 april 2013.

Bron: Verordening (EU) nr. 313/2013 van de Commissie van 4 april 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van Geconsolideerde jaarrekening, Gezamenlijke overeenkomsten en Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten: Overgangsleidraden (wijzigingen in IFRS 10, IFRS 11 en IFRS 12), Pb.L. 5 april 2013, afl. 95, 9.

Zie ook:
Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 29 november 2008, afl. 320, 1, (Coördinatie)