Controlebevoegdheid op hormonengebruik bij dieren uitgebreid

De leden van de federale en de lokale politie die de hoedanigheid hebben van officier van gerechtelijke politie en de ambtenaren van douane en accijnzen kunnen voortaan overtredingen op de Hormonenwet van 15 juli 1985 opsporen en vaststellen.

Een paar jaar geleden werd de uitoefening van de controlebevoegdheid op het gebruik van hormonen bij dieren beperkt tot inspecteur-dierenartsen en controleurs van de dienst Inspectie van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid. Nu maakt het wijzigings-KB van 21 maart 2013 dus de omgekeerde beweging door douane en politie in te schakelen.

Deze aanpassing treedt in werking op 28 april 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 21 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2009 betreffende de aanwijzing van ambtenaren, belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productie-stimulerende werking, 18 april 2013

Zie ook:
Wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of produktiestimulerende werking, BS 4 september 1985 ( Hormonenwet)