Indienen slachtofferverklaring wordt eenvoudiger

Slachtoffers die geïnformeerd en gehoord willen worden in het kader van de strafuitvoering krijgen het iets gemakkelijker. Ze kunnen hun slachtofferverklaring voortaan indienen op de griffie van eender welke strafuitvoeringsrechtbank, bij de justitieassistenten of bij het openbaar ministerie. Wie al een slachtofferverzoekschrift heeft ingediend, moet geen aparte slachtofferverklaring meer neerleggen.

Slachtofferverklaring

Slachtoffers die in het kader van de strafuitvoering geïnformeerd en gehoord willen worden, zijn verplicht een zogenaamde slachtofferverklaring af te leggen. Ze kunnen die verklaring op dit moment alleen indienen bij de eerstelijnsjustitieassistent of de griffie van de bevoegde strafuitvoeringsrechtbank. Uit de ervaring blijkt echter dat slachtoffers onvoldoende bekend zijn met de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank. Onduidelijkheid ontstaat ook wanneer gedetineerden worden overgeplaatst en een andere strafuitvoeringsrechtbank bevoegd wordt.

De wetgever wil de procedure daarom vereenvoudigen. Daarom kunnen slachtoffers met hun slachtofferverklaring voortaan ook terecht bij het parket. Er wordt immers van uitgegaan dat het slachtoffer deze dienst wel kent omdat hij er zich destijds burgerlijke partij heeft gesteld. Bovendien zijn de onthaaldiensten van het parket omwille van hun huidige taken goed geplaatst om ook slachtofferverklaringen in ontvangst te nemen.

Een verklaring kan ook nog worden ingediend bij de justitieassistent of op de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank. Dit hoeft niet langer ?de op dat moment bevoegde' rechtbank te zijn. Indienen kan op de griffie van ?een van de strafuitvoeringsrechtbanken.

De justitieassistent, de griffie en het OM zijn verantwoordelijk voor het doorsturen van de slachtofferverklaring naar de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank die oordeelt over de strafuitvoeringsmodaliteiten. Is nog geen bevoegde strafuitvoeringsrechtbank bekend, dan bezorgen ze de verklaring aan de strafuitvoeringsrechtbank van het rechtsgebied waar de veroordeelde op dat moment verblijft.

Slachtofferverzoekschrift

Slachtoffers die een slachtofferverzoekschrift hebben ingediend bij de strafuitvoeringsrechter, zijn niet langer verplicht om nog een aparte slachtofferverklaring in te dienen. In het slachtofferverzoekschrift hebben ze immers al aangegeven dat ze willen betrokken worden bij de strafuitvoeringsprocedure. Het is niet nodig dit nog eens te eisen via een verklaring. Het slachtofferverzoekschrift geldt daarom voortaan als slachtofferverklaring. Ook het schriftelijk verzoek kan worden neergelegd bij de justitieassistent, het openbaar ministerie of een strafuitvoeringsrechtbank.

Herinner dat een slachtofferverzoekschrift kan worden ingediend door minderjarige slachtoffers of slachtoffers die verlengd minderjarig of onbekwaam waren op het ogenblik van de feiten en voor wie de wettelijke vertegenwoordiger zich geen burgerlijke partij heeft gesteld en natuurlijke personen die zich omwille van een situatie van materiële onmogelijkheid of kwetsbaarheid geen burgerlijke partij hebben kunnen stellen.

In werking?

De wijziging wordt ingevoegd door 2 wetten van 14 december 2012. Ze treden beide in werking op 2 mei 2013, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 14 december 2012 tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, BS 22 april 2013.

Bron: Wet van 14 december 2012 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, BS 22 april 2013.

Zie ook
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten , BS 15 juni 2006. (Strafuitvoeringswet)
Koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten , BS 1 februari 2007.
Wetsvoorstel tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Carina Van Cauter, Karine Lalieux, Marie-Christine Marghem, e.a.), Parl. St. Kamer 2012, nr. 53K2275/001.
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, Parl. St. Kamer 2013, nr. 53K2377/001.