Werkbonus wordt opnieuw versterkt

Het maximale bedrag van de werkbonus wordt verhoogd tot 184 euro per maand voor een bediende en 198,72 euro per maand voor een arbeider.

Werkbonus

De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor werknemers met lage lonen. Ze zien hun nettoloon stijgen zonder dat hun brutoloon verhoogt omdat een verlaging van de werknemersbijdragen rechtstreeks in het nettoloon wordt verrekend. Bedoeling is om het verschil met de werkloosheidsuitkeringen groter te maken.

Om die werkloosheidsval verder weg te werken, heeft de wet houdende tewerkstellingsplan de basis gelegd voor een versterkte werkbonus. Een bijhorend uitvoeringsbesluit heeft die relancemaatregel uitgewerkt zodat men bij de berekening van de bonus nu 3 in plaats van 4 verminderingsklassen hanteert.

Verhoging

Dit betekent dat het voordeel van de werkbonus met ingang van 1 januari 2013 lineair evolueert in functie van de omvang van het refertemaandloon van de werknemer. Daardoor werd de werkbonus vooral versterkt voor de middelste verminderingsklasse.

En de overheid gaat verder op dit elan. Want eind 2012 werd 30 miljoen euro extra uitgetrokken voor een verhoging van de laagste lonen, bovenop de 107 miljoen euro die diende voor de voorgaande relance. De Nationale Arbeidsraad (NAR) adviseerde om met dat geld het maximumbedrag op te trekken van de werkbonus voor werknemers met lage lonen. En dat is nu gebeurd met een KB van 10 april 2013.

1 april 2013

De werkbonus wordt dus opnieuw versterkt. Het maximale bedrag van de bonus wordt met ingang van 1 april 2013 opgetrokken tot 184 euro per maand voor een bediende (voordien 175 euro), en 198,72 euro per maand voor een arbeider (voordien 189 euro). Twee coëfficiënten die men bij de berekening gebruikt, worden ook aangepast.

De werkgever berekent de vermindering van de bijdragen voor iedere werknemer afzonderlijk bij de betaling van het loon. De vermindering is afhankelijk van de omvang van de prestaties en het maandloon van de werknemer. Het gaat om een forfaitair bedrag dat geleidelijk afneemt naarmate het loon stijgt. Tot het maandloon de bovengrens bereikt en de vermindering terugvalt op nul.

Het hoogste bedrag wordt toegepast voor werknemers met een refertemaandloon dat kleiner of gelijk is aan het gewaarborgd minimummaandinkomen van 1.501,82 euro (bedrag sinds 1 december 2012).

De bonus zakt naarmate het loon stijgt. Is het refertemaandloon groter dan 2.385,41 euro (bedrag sinds 1 december 2012), dan daalt de bonus tot 0 euro. Die daling verloopt geleidelijk tussen de twee uiterste punten (1.501,82 en 2.385,41 euro).

Bedienden

S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag werkbonus in euro) ? 1.501,82 184,00 > 1.501,82 en ? 2.385,41 184,00 - (0,2082 x (S - 1.501,82)) > 2.385,41 0

Arbeiders

S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag werkbonus in euro) ? 1.501,82 198,72 > 1.501,82 en ? 2.385,41 198,72 - (0,2249 x (S -1.501,82)) > 2.385,41 0 (bron: Administratieve instructies RSZ - 2013/01)

? ?Bedienden' zijn de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100%, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector
? Arbeiders' zijn de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108%, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars

Tot slot kunnen we er nog op wijzen dat uit het advies van de NAR blijkt dat er oorspronkelijk een ontwerptekst circuleerde die verder ging dan een versterking van het forfait. Er was sprake van een nieuw mechanisme.

Maar de NAR volgde die piste niet. Enkel de versterking van de werkbonus met 9 euro kwam er. De NAR wijst er wel op dat ?naar de toekomst toe moet worden vermeden dat de persoonlijke bijdragen die worden betaald op de lagere lonen bij een indexering van het loon in verhouding sterker stijgen'. Daarom zou de forfaitaire formule op 1 januari 2014 vervangen worden door een procentuele formule, tenzij het beheerscomité van de RSZ hiervoor tegen 30 juni 2013 een alternatieve formule zou vinden ...

Bron: Koninklijk besluit van 10 april 2013 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, 23 april 2013

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 28 januari 2000
? Koninklijk besluit van 24 januari 2013 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 7 februari 2013
? Wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan, BS 31 december 2012 (art 2-3 Wet Tewerkstellingsplan)
? Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.844 van 28 maart 2013, ?Lastenverlaging - Sociale Werkbonus'