Voorlopig geen CO2-sancties voor internationale luchtvaart

Bij besluit van 24 april bepaalt de Europese Unie dat de lidstaten voorlopig geen sancties mogen nemen tegen internationale luchtvaartorganisaties die de regels van de Europese emissiehandel niet nakwamen in 2012. De internationale luchtvaart geniet dus ?de facto' een vrijstelling van emissiehandel. De maatregel is echter tijdelijk. Ze moet het pad effenen voor een mondiale compensatieregeling voor de CO2-uitstoot door de luchtvaart.

Aan zo'n mondiaal marktgebaseerd systeem wordt er momenteel gewerkt binnen de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Met haar initiatief wil de Europese Unie die ICAO-onderhandelingen een extra duwtje geven.

De tijdelijke afwijking geldt overigens alleen voor de internationale luchtvaart. Dat is:

voor vluchten van en naar landen die géén lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER);

onderhorigheden en gebiedsdelen van landen die deelnemen aan de EER; en

landen die een toetredingsverdrag hebben ondertekend met de Europese Unie.

Om concurrentieverstoring te vermijden, geldt de vrijstelling alleen voor luchtvaartmaatschappijen die geen kosteloze emissierechten hebben ontvangen, en voor maatschappijen die wél kosteloze emissierechten hebben ontvangen, maar die hebben teruggegeven. De lidstaten moeten de emissierechten die worden teruggegeven, annuleren.

Internationale luchtvaartmaatschappijen die dat zouden wensen, mogen uiteraard binnen het Europese emissiehandelssysteem blijven?

De tijdelijke afwijking van de emissiehandelsregels gaat onmiddellijk in en zou lopen tot eind 2013. Daarna zal de Commissie de situatie evalueren. Als de ICAO niet ver genoeg is opgeschoten met de implementatie van het mondiale systeem, wordt de tijdelijke afwijking stopgezet.

Bron: Besluit nr. 377/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2013 tot tijdelijke afwijking van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, Pb.L. 25 april 2013, afl. 113 (Emissiehandelsrichtlijn).