Hulprechters bij Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) kan vanaf nu aanvullende raadsleden aanstellen om zijn achterstand weg te werken. Minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters, hoopt die hulprechters te vinden bij de raadsleden van het Milieuhandhavingscollege. Hij zal nog een oproep tot kandidatuurstelling publiceren in het Belgisch Staatsblad. Een besluit van 19 april 2013 legt de juridische basis voor de aanstelling van de aanvullende rechters. Hetzelfde besluit moderniseert ook het statuut van de eigenlijke RvVb-raadsleden en voert voor alle raadsleden een verplichte evaluatie in.

Benoeming van de RvVb-raadsleden

Om benoemd te kunnen worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet men nog altijd :

een master in de rechten hebben;

minstens 37 jaar oud zijn;

een grondige kennis en minstens 10 jaar nuttige ervaring hebben op het vlak van het Vlaamse ruimtelijkeordeningsrecht; en

een grondige kennis hebben van procesvoering en rechtsbescherming in bestuurlijke aangelegenheden.

De Vlaamse regering maakt de oproepen voor kandidaatstelling bekend in het Belgisch Staatsblad. De kandidaten hebben slechts 30 dagen de tijd om zich kandidaat te stellen.

De Raad zelf vergelijkt de kandidaten aan de hand van 3 criteria:

de mate waarin de kandidaten vertrouwd zijn met het Vlaamse ruimtelijkeordeningsrecht;

de mate waarin zij vertrouwd zijn met procesvoering en rechtsbescherming in bestuurlijke aangelegenheden; en

hun organisatorische capaciteiten. Voor dat laatste puntje kunnen de raadsleden de hulp inroepen van Jobpunt Vlaanderen.

De aanvullende raadsleden nemen niet deel aan de selectie.

Aanstelling van aanvullende raadsleden

Vlaandere publiceert ook hier een oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. Die oproep kan zich in eerste instantie richten tot de raadsleden ?van een ander administratiefrechtelijk college'. Dus tot de leden van het Milieuhandhavingscollege, die de meeste expertise hebben op het vlak van ruimtelijke ordening.
Is er niet voldoende respons, dan kan er nog altijd een open oproep gelanceerd worden.

De aanstellingsvoorwaarden voor een aanvullend rechter zijn identiek aan die van een raadslid, maar de kandidaten moeten geen 10 jaar nuttige ervaring hebben op het vlak van het Vlaamse ruimtelijkeordeningsrecht en zij moeten geen 37 jaar of ouder zijn. Kandidaat-aanvullende rechters worden ook niet gescreend op hun organisatorische capaciteiten.

Kandidaten die al raadslid zijn of waren in een ander administratief rechtscollege, voldoen automatisch aan de verplichting om over een grondige kennis van procesvoering en rechtsbescherming te beschikken.

Ook hier beoordeelt de Raad de kandidaten en nemen de aanvullende raadsleden niet deel aan de selectie.

Met behoud van statuut

Aanvullende raadsleden die in een ander administratief rechtscollege een gelijkaardige functie als raadslid uitoefenen, behouden de vergoeding en rechtspositieregeling van het college waar ze eerder werden aangesteld.

Een aanvullend raadslid dat geen gelijkaardige functie uitoefent in een ander rechtscollege, krijgt een forfaitaire vergoeding van 1.400 euro per afgehandeld dossier.

Code

De Raad kan de rechten en plichten van zijn raadsleden en aanvullende raadsleden verder uitwerken in een deontologische code.

Evaluatie om de 1 à 3 jaar

De raadsleden en aanvullende raadsleden worden voortaan om het jaar of om de 3 jaar geëvalueerd, aan de hand van 2, 3 of 6 criteria. Tot de evaluatiecriteria behoren bijvoorbeeld de juridische kennis van de betrokkene, diens besluitvaardigheid, zijn communicatie- en uitdrukkingsvaardigheid, de mate waarin hij bereid is om samen te werken, enz. De criteria worden uitgediept in een bijlage bij het besluit.

De eerste beoordelingstermijn vangt aan op 1 juni 2013 en start met een planningsgesprek en een planningsdocument. Dat moet na verloop van 1 of 3 jaar uitmonden in een evaluatiegesprek.
Wanneer de vorige evaluatie tot een ?onvoldoende' leidde, wordt er sneller opnieuw geëvalueerd.

Tuchtstraffen

Tegen de leden van de Raad kan een tuchtprocedure opgestart worden. Los van een eventuele strafvordering of burgerlijke vordering. Het besluit beschrijft de procedure en de mogelijke tuchtsancties.

Extra steun voor de griffie

De griffie bestaat uit één hoofdgriffier en meerdere griffiers. Nieuw is dat de leden van het ondersteunend personeel tijdelijk de taak van griffier mogen overnemen, op voorwaarde dat zij master in de rechten zijn en over voldoende nuttige juridische beroepservaring beschikken.

Het besluit verduidelijkt ook het takenpakket van de voormalige griffier-beheerder, die nu kortweg ?beheerder' wordt genoemd, en die niet meer uitsluitend benoemd wordt onder de griffiers, maar eventueel ook onder de leden van het ondersteunend personeel. Waar de hoofdgriffier belast is met de leiding van de griffie, is de beheerder belast met de operationele en dagelijkse leiding en het beheer van de Raad. Beiden staan daarbij onder de leiding en het toezicht of gezag van de Raadsvoorzitter.

Vanaf 6 mei

Het besluit dat de nieuwe organisatieregels vastlegt voor de RvVb-leden, treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 6 mei 2013.

De eerstvolgende evaluatieperiode vangt aan op 1 juni 2013.
Er bestaat echter een afwijkend regime voor de raadsleden in functie.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen behandelt sinds 2009 beroepen tegen stedenbouwkundige vergunningen; een taak die daarvoor bij de Raad van State lag. Het is de bedoeling dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen, samen met het Milieuhandhavingscollege, de provinciale Raden voor Verkiezingsbetwistingen en de Beroepscommissie Tuchtzaken voor de Lokale Besturen, zou opgaan in een eengemaakt Vlaams bestuursrechtcollege. De Vlaamse regering hechtte op 26 april alvast haar goedkeuring aan een voorontwerp van decreet.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2013 houdende organisatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, BS 26 april 2013.

Zie ook:
?Beslissingen van de Vlaamse Regering ? vrijdag 26 april 2013', Persberichten van de Vlaamse Regering.