Fiscus stuurt meer belastingplichtigen vereenvoudigde PB-aangifte

Belastingplichtigen die geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan giften en inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten?, moeten voor het aanslagjaar 2013 zelf geen aangifte in de personenbelasting indienen. De fiscus zal hen een vooraf ingevulde ?vereenvoudigde aangifte' sturen met een voorstel van aanslag.

Vrijstellingsvoorwaarden

Belastingplichtigen worden vanaf het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) vrijgesteld van de aangifteplicht in de personenbelasting, en ontvangen van de belastingadministratie een voorstel van vereenvoudigde aangifte, als ze geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan (nieuwe punten 11° en 12°, § 2, art. 178, KB/WIB 1992):

inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten en tijdelijke renten, die na 1 januari 1962 onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van een in België of in het buitenland gevestigde onderneming of rechtspersoon;

giften.

Daarmee breidt de belastingadministratie de doelgroep van belastingplichtigen aan wie ze een vereenvoudigde PB-aangifte stuurt nog eens uit.

De vereenvoudigde aangifte vermeldt de belastbare grondslag en de daarop verschuldigde of terug te krijgen belasting, samen met alle inlichtingen en gegevens die de administratie in aanmerking nam om de belasting te berekenen. Belastingplichtigen kunnen uiteraard altijd nog bezwaar aantekenen tegen het voorstel van aanslag en fouten of lacunes melden.

Geen vereenvoudigde PB-aangifte voor?

De vrijstelling van aangifteplicht geldt niet voor alle belastingplichtigen (art. 178, §3, KB/WIB 1992).

Vanaf het aanslagjaar 2013 zal ook de echtgenoot van een belastingplichtige die in de loop van het belastbare tijdperk overleden is, geen voorstel van vereenvoudigde PB-aangifte meer ontvangen, maar een normaal aangifteformulier. Dit om mogelijke verwarring te voorkomen.

De belastingadministratie vestigt in principe voor het jaar van overlijden een afzonderlijke aanslag op naam van de overlevende echtgenoot en een andere op naam van de nalatenschap. De overlevende echtgenoot mag echter kiezen voor een gezamenlijke aanslag wanneer dit voordeliger uitkomt. In de vereenvoudigde aangifte maakt de belastingadministratie maar één berekening, nl. deze waarbij er wordt uitgegaan van een afzonderlijke aanslag. Er wordt dus geen optimaliseringsberekening gemaakt.

Behoud vrijstelling

Belastingplichtigen die een vereenvoudigde PB-aangifte ontvingen en op basis van aangebrachte wijzigingen aan deze aangifte het volgende aanslagjaar niet meer aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen, blijven toch nog een vereenvoudigde PB-aangifte ontvangen. Belastingplichtigen die eenmaal in de doelgroep werden opgenomen, blijven er dus in de toekomst deel van uitmaken.
Dat geldt ook voor belastingplichtigen die geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan inkomsten die begrepen zijn in lijfrentes of tijdelijke renten die na 1 januari 1962 onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van een in België of in het buitenland gevestigde onderneming of rechtspersoon.

Fiscus stuurt geen vereenvoudigde aangifte aan?

De belastingadministratie stuurt geen vereenvoudigde PB-aangifte meer naar belastingplichtigen die via Tax-on-web of via Myminfin aanduiden dat ze niet langer een vereenvoudigde PB-aangifte willen ontvangen (nieuwe §2, art. 178/1, KB/WIB 1992).

Deze belastingplichtigen vallen dan automatisch terug onder de algemene aangifteplicht. De belastingadministratie zal hen in principe opnieuw een aangifteformulier toesturen. Indien de belastingplichtige geen formulier ontvangt, moet hij er uiterlijk op 1 juni zelf een aanvragen. De belastingplichtige kan kiezen op hij de aangifte op papier of via Tax-on-web indient.

Deze belastingplichtigen die, na de indiening van hun aangifte, voor de volgende jaren wensen terug te keren naar het systeem van het voorstel van vereenvoudigde aangifte, kunnen dit eveneens melden via Tax-on-web of via Myminfin.

In werking

Het KB van 19 april 2013 treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 19 april 2013 tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte, BS 26 april 2013, 25.253.