Gezinsbijslag voor zelfstandigen gekoppeld aan betaling bijdragen

Het recht op gezinsbijslag voor zelfstandigen wordt gekoppeld aan het betalen van de eerste sociale bijdrage. Zolang die bijdrage niet betaald is, wordt het recht op gezinsbijslag opgeschort voor wie geen hoofdverblijfplaats heeft in België. Het gaat om een fraudemaatregel.

Misbruik

Zelfstandigen moeten zich vanaf de eerste dag van hun activiteit bij een sociale verzekeringskas aansluiten. Dit impliceert dat ze hun sociale rechten kunnen laten gelden, ook al hebben ze nog geen bijdragen betaald. En dat maakt misbruik mogelijk. Vandaar dat de programmawet van 27 december 2012 een nieuwe administratieve sanctie ingelast heeft binnen het socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen.

Elke persoon zonder hoofdverblijfplaats in België die zich heeft aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds zonder een beroepsactiviteit aan te vatten, kan sinds begin dit jaar een administratieve boete oplopen waarvan het bedrag gelijk is aan de voorlopige bijdrage voor beginnende zelfstandigen. Het verzekeringsfonds kan de eerste ten onrechte betaalde bijdrage gebruiken voor de betaling van de administratieve boete.

De vaststelling van de inbreuk gebeurt door een bevoegd ambtenaar van het RSVZ, door sociaal inspecteurs of door officiers van de gerechtelijke politie.

Gezinsbijslag

In het verlengde van deze maatregel tegen schijnaansluitingen, introduceert een KB van 16 april 2013 nu een maatregel tegen een specifieke vorm van uitkeringsfraude binnen de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen. Ook hier is het de bedoeling om te vermijden dat men zich aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds om uitkeringen op te strijken, zonder dat er sprake is van enige activiteit. In dit geval: het misbruiken van een aansluitingsattest om aanspraak te maken op gezinsbijslag voor kinderen die niet in ons land verblijven.

Het nieuwe KB bepaalt namelijk dat bij het ontbreken van een refertekwartaal de kinderbijslag en de aanvullingen betaald kunnen worden tot het ogenblik waarop een refertekwartaal bestaat voor de rechthebbende. Maar voor een rechthebbende die geen hoofdverblijfplaats heeft in België wordt de uitbetaling van de kinderbijslag en de aanvullingen opgeschort tot het ogenblik waarop hij zijn verplichting voor de bijdrage van het eerste kwartaal van onderwerping betaald heeft. Die bijdrage wordt gevorderd in de periode van begin van bezigheid.

Volgens de minister van Zelfstandigen, Sabine Laruelle, zou deze maatregel dit jaar ongeveer 4,5 miljoen euro moeten opleveren. Ze voegt eraan toe dat er een gelijkaardige maatregel komt binnen het domein volksgezondheid.

In werking

Deze aanvulling van het KB op de Gezinsbijslag voor Zelfstandigen heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013, en dit voor rechthebbenden waarvan de periode van begin van bezigheid ten vroegste het eerste kwartaal van 2013 start.

Bron: Koninklijk besluit van 16 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, BS 30 april 2013

Zie ook:
? Programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012 (art 42-43 PW)
? Artikel 17bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 29 juli 1967
? Koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, BS 6 mei 1976 (art. 36 van het KB op de Gezinsbijslag voor Zelfstandigen)
? Persbericht ministerraad, ?Minister Laruelle neemt maatregel tegen sociale fraude'