Elektronische aangetekende brieven via Kruispuntbank sociale zekerheid naar burgers en werkgevers (art. 52 en 54 DB Gezondheid)

Het wordt mogelijk om - via tussenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid - een elektronisch ondertekend document aangetekend te verzenden naar een burger, een werkgever of zijn mandataris.

De Kruispuntbank van de sociale zekerheid biedt die dienst aan. De verzending wordt met de nodige veiligheidswaarborgen omringd. Daarvoor gebruikt de Kruispuntbank specifieke informaticatechnieken. Ze moeten goedgekeurd zijn door de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van de privacycommissie.

Concreet moeten de informaticatechnieken de oorsprong en de integriteit van de inhoud van de zending verzekeren via aangepaste beveiligingstechnieken. Ze laten toe de afzender correct te identificeren en het tijdstip van verzending correct vast te stellen. En ze moeten er ook voor zorgen dat de afzender - als die dat wil - een bewijs krijgt van de aflevering van de zending aan de bestemming.

Communicatie tussen afzender en bestemmeling gebeurt via een beveiligde mailbox. Die wordt via het netwerk van sociale zekerheid ter beschikking gesteld van de bestemmeling en vormt het officiële communicatiekanaal voor elektronische berichten tussen de afzender en de bestemmeling.

Nog dit. Dit soort communicatie heeft dezelfde bewijskracht als een aangetekend brief of een aangetekende brief verzonden per post.

De artikelen 52 en 54 van de wet van 19 maart 2013 treden in werking op 8 april 2013.

Bron: Wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I), BS 29 maart 2013 (art. 52 en 54 DB Gezondheid)

Zie ook:
Wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid, art. 4/2
Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, art. 2bis