Elektronisch uitgewisselde sociale gegevens hebben bewijskracht (art. 55 DB Gezondheid)

De wetgever legt de bewijswaarde vast van de sociale gegevens die elektronisch worden meegedeeld door of aan instellingen van sociale zekerheid of instanties tot wie het netwerk van sociale zekerheid is uitgebreid. Het gaat enkel om de gegevens die volgens de Kruispuntbankwet worden verwerkt.

Bewijswaarde

De uitwisseling van sociale gegevens gebeurt - sinds de implementatie van het netwerk van sociale zekerheid - doorgaans elektronisch. Tot nu was er nog onzekerheid over de bewijswaarde van die elektronisch uitgewisselde sociale gegevens. De wetgever brengt klaarheid. De regels zijn enkel van toepassing op de gegevens die volgens de Kruispuntbankwet worden meegedeeld. Een elektronische mededeling die op die manier gebeurt, is gegarandeerd veilig.

Met tussenkomst van de Kruispuntbank

De sociale gegevens die met tussenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid elektronisch worden meegedeeld door of aan instellingen van sociale zekerheid of instanties tot wie het netwerk is uitgebreid (bv. andere overheidsdiensten, OCMW's) hebben dezelfde bewijswaarde als ze zouden hebben indien ze op papier waren meegedeeld.

Hetzelfde geldt voor hun weergave op een leesbare drager.

Zonder tussenkomst van de Kruispuntbank

Als de gegevens zonder tussenkomst van de Kruispuntbank worden meegedeeld, ligt het iets anders.

In principe hebben deze elektronisch meegedeelde sociale gegevens ook dezelfde bewijswaarde als ze zouden hebben wanneer ze op papier waren meegedeeld. Maar er is een beperking. Die bewijswaarde geldt enkel maar bij bepaalde uitwisselingen.

Ze geldt voor uitwisselingen tussen enerzijds de instellingen van sociale zekerheid en anderzijds de personen op wie de sociale gegevens betrekking hebben, hun vertegenwoordigers, hun werkgevers en de onderaannemers van die werkgevers.

Die bewijswaarde geldt ook voor de uitwisselingen van sociale gegevens die volgens het KB van 4 februari 1997 gebeuren zonder tussenkomst van de Kruispuntbank. Het gaat bv. om uitwisselingen tussen instellingen van sociale zekerheid die tot eenzelfde secundair netwerk behoren (bv. tussen werkloosheidskassen of tussen kinderbijslagkassen) en uitwisselingen tussen het Riziv en de ziekenfondsen.

Ook de weergave op een leesbare drager van die elektronisch uitgewisselde sociale gegevens heeft die bewijswaarde.

Inwerkingtreding

Artikel 55 van de wet van 19 maart 2013 treedt in werking op 8 april 2013.

Bron: Wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I), BS 29 maart 2013 (art. 55 DB Gezondheid)

Zie ook:
Kruispuntbankwet van 15 januari 1990, art. 14 en 14bis

Koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid, art. 2 en 3