Zorgverleners mogen rijksregisternummer gebruiken (art. 57 DB Gezondheid)

Zorgverleners mogen het identificatienummer van hun patiënt bewaren in het medisch dossier en gebruiken bij de uitwisseling van persoonsgegevens met andere zorgverleners. Deze eenduidige identificatiemanier moet de informatieuitwisseling vlotter doen verlopen.

Diagnose, preventie, zorgverlening

Deze mogelijkheid bestaat enkel voor de zorgverleners die persoonlijk een diagnostische, preventieve of zorgverlenende verhouding hebben met de patiënt. Het gebruik van het identificatienummer bij de uitwisseling van persoonsgegevens met andere zorgverleners kan alleen als ook die laatsten persoonlijk diagnostisch, preventief of zorgverlenend handelen met de patiënt. De zorgverleners mogen het identificatienummer ook gebruiken bij uitwisseling met andere instanties die het identificatienummer mogen gebruiken.

Identificatienummer

Het identificatienummer is in principe het rijksregisternummer. Bij patiënten die niet in het Rijksregister zijn ingeschreven, gaat het om het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Ook andere personen

De zorgverleners mogen niet alleen het identificatienummer van hun patiënten bewaren en gebruiken, maar ook dat van de personen waarvoor in het dossier van hun patiënt persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van die diagnostische, preventieve of zorgverlenende handelingen met de patiënt.

eHealth-platform

De elektronische uitwisseling van die gegevens moet veilig gebeuren. Daarom moet de zorgverlener hiervoor de basisdiensten van het eHealth-platform gebruiken. Of diensten die een vergelijkbaar beveiligingsniveau bieden én gecontroleerd zijn door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van de privacycommissie.

Vernietiging

De zorgverlener moet het identificatienummer vernietigen ten laatste op het moment waarop hij het patiëntendossier vernietigt.

Inwerkingtreding

Artikel 57 van de wet van 19 maart 2013 treedt in werking op 8 april 2013.

Bron: Wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I), BS 29 maart 2013 (art. 57 DB Gezondheid)

Zie ook:
Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen, art. 8/1