VCA onderzoekt proactief adoptiekanalen

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) gaat proactief de aangebrachte buitenlandse adoptiekanalen - inclusief de daar geldende adoptiewetgeving - onderzoeken. Op die manier krijgen de adoptiediensten meer rechtszekerheid vooraleer ze in die landen gaan investeren.

Prospectieverzoek

Een adoptiedienst die een nieuwe adoptiesamenwerking wil aangaan in een bepaald land is verplicht om een prospectieverzoek bij het VCA in te dienen. Dat gebeurt per e-mail. Daarop stuurt het VCA een e-mail terug waarin het bevestigt dat het een kanaalprospectie zal doen. Maar het VCA kan dit ook weigeren.

Het VCA bezorgt bij een bevestiging alle relevante informatie die het zelf heeft over het herkomstland aan de adoptiedienst.

Aangifteformulier

Binnen drie maanden na het akkoord over de kanaalprospectie, bezorgt de adoptiedienst een aangifteformulier aan het VCA. Met daarin een vertaling van de toepasselijke wetgeving van het herkomstland in het Nederlands, Frans of Engels én de reden waarom de adoptiedienst in het herkomstland een samenwerking wil starten. Bij gebrek aan aangifteformulier stopt de kanaalprospectie van de adoptiedienst in het herkomstland.

Screening wetgeving

Het VCA screent de toepasselijke wetgeving van het herkomstland en bezorgt op basis daarvan - binnen drie maanden na ontvangst van het formulier - een advies over de mogelijkheden tot een adoptiesamenwerking en de eventuele knelpunten.

Inlichtingendossier

De adoptiedienst heeft dan zes maanden om een inlichtingendossier over het kanaal in te dienen bij het VCA. Kan dat niet binnen zes maanden, dan bezorgt de dienst een voortgangsverslag van de prospectie. Het VCA kan dan nog een extra termijn van zes maanden geven om het inlichtingendossier in te dienen. Komt dat er ook dan niet, dan stopt de prospectie.

Voorlopige goedkeuring

Het VCA heeft zes maanden om het volledige inlichtingendossier te behandelen. Het onderzoekt vier zaken:

of er voldoende garanties zijn dat de betrokken instanties en contactpersonen in het herkomstland de toepasselijke wetgeving respecteren en handelen in het belang van het kind;

of de subsidiariteitsregels worden gerespecteerd;

of de juridische en sociaalpsychologische adopteerbaarheid van kinderen gegarandeerd kan worden; en

of er financiële transparantie is.

Op basis van die gronden keurt het VCA het adoptiekanaal voorlopig goed of af.

Proefdossiers

Wanneer het kanaal voorlopig is goedgekeurd, start er een proeffase. De adoptiedienst kan drie proefdossiers opstarten.

De adoptiedienst moet de aankomst van de kinderen uit de proefdossiers onmiddellijk melden aan het VCA. En een kort verslag over het verloop van elk proefdossier bezorgen.

Daarna evalueert het VCA het verloop van het proefdossier. Het gebruikt daarvoor onder meer het verslag van de adoptiedienst en de bevindingen van de kandidaat-adoptanten. Bij een positieve evaluatie kan het centrum de adoptiedienst toelating geven om een bijkomend proefdossier op te starten.

Definitieve evaluatie

Ten vroegste na de afronding van drie proefdossiers evalueert het VCA de volledige werking van het kanaal.

Als dit een positieve evaluatie krijgt, wordt het nieuwe adoptiekanaal definitief geopend.

Na de opening

De adoptiedienst moet het VCA onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging in het kanaal. Het VCA kan in bepaalde gevallen het kanaal stopzetten, opschorten of bijkomende voorwaarden opleggen.

Zelfstandige adoptie

Bij een zelfstandige adoptie geldt een gelijkaardige regeling. De kandidaat-adoptant bezorgt het VCA alle nuttige informatie over het buitenlands adoptiekanaal - via het aangifteformulier voor een zelfstandig adoptiekanaal. Hij betaalt een voorschot van 500 euro voor de vertaal- en verzendkosten in het kader van het kanaalonderzoek. Het VCA onderzoekt de vier punten die het ook onderzoekt in het kader van het inlichtingendossier bij een bemiddelde adoptie. Op basis hiervan keurt het VCA het aangebrachte kanaal goed of af (hier is geen sprake van een voorlopige goedkeuring).

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regels treden in werking op 17 mei 2013.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, BS 6 mei 2013

Zie ook:
Decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen